- Tilbudet fra staten legger til rette for en god inntektsvekst i jordbruket. Særlig prioriteres økt produksjon av storfekjøtt, korn og grøntsektoren hvor markeds­mulighetene er gode. Effekten på forbruker­prisene vil bli under en halv prosent, sier statens forhandl­ingsleder Leif Forsell.

Tilbudet vektlegger bedre inntektsmuligheter, som er et hovedvirkemiddel for å nå de landbrukspolitiske målene. For svin og egg vil inn­tektene kunne bedres vesentlig ved bedre markedsbalanse. Samtidig vektlegges en god fordelingsprofil. Invest­­eringsvirkemidlene og velferdsordningene styrkes. Miljøprofilen forsterkes ved at bevilgningene til regionale miljøprogram, spesielle miljøtiltak i landbruket og bioenergi økes.

Det er utfordrende, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke i den første kommentaren å ha blitt kjent med hovedpunktene i tilbudet. - Det gjenstår fortsatt en grundig gjennomgang før vi kan si hva som er vår endelige holdning til det staten har presentert i dag, understreker han.

Statens tilbud vil gi en gjennomsnittlig inntektsheving på 6000 kroner pr.årsverk sammenlignet med andre grupper.

-Det er helt nødvendig når vi vet at en melkebonde i dag tjener omkring 300.000 kroner pr. årsverk. Det er fortsatt langt opp til det andre grupper i samfunnet tjener.

For svak prioritering

Det er i dag stort behov for å øke den norske produksjonen av korn og storfekjøtt. Samtidig er det viktig for fremtiden til næringa at unge velger å starte som bønder. Dette er også hovedprioriteringene i jordbrukets krav.

-Staten må bruke mer budsjettmidler om vi skal få til den satsningen som er nødvendig på disse områdene, sier Bjørke.

Må se grundigere på tilbudet

-Nå må vi sette oss ned å se nøye på tilbudet fra staten, før vi kan avgjøre om det er grunnlag for forhandlinger. Vi mener det kravet vi la frem for en drøy uke siden vil gi den optimismen som behøves i næringa for å øke norsk matproduksjon. Nå gjenstår det å se om dette ender med et resultat som kan gi noe av den samme effekten, avslutter Bjørke.

Les mer på Bondelagets temasider for jordbruksoppgjøret