Årets stå på pris fra Akerhus Bondelag går til Maren Holthe og Else Villadsen Norsk Landbruksrådgiving Øst. Sammen med aktive pilotbønder har disse to rådgiverne som ved hjelp av stort engasjement og god kommunikasjon bidratt til å spre kunnskap om ny dyrkingspraksis. Målet er en helhetlig dyrkingspraksis som ivaretar flere målsettinger. Vi setter stor pris på denne formen for rådgiving og tilnærming til de praktiske problemstillingene bøndene står ovenfor. Derfor går årets stå på pris fra Akershus Bondelag til Else og Maren.

Akershus er et viktig jordbruksfylke. Her produseres en stor del av kornet. Det stilles stadig økende krav til at det som produseres skal ha mindre klima- og miljøavtrykk og binde mer karbon. Samtidig skal vi produsere mer mat. Da trengs det god rådgiving som binder teori og praksis sammen.

Prosjektet Karbon Agro er en norsk vinkling av det internasjonale konseptet Conservation Agriculture, et driftssystem der jordhelse står i fokus. Dyrkingspraksisen er tredelt:

  1. Minimal eller redusert jordarbeiding
  2. Kontinuerlig plantedekke
  3. Variert vekstskifte

Conservation Agriculture blir sett på som en klimavennlig dyrkingspraksis med fokus på samspill mellom produksjon og biologiske jordforhold.