Praten går livlig, diskusjonene høyt og latteren smeller i veggene - nettopp slik et ledermøte for lokale tillitsvalgte i bondelaget skal være.

Bli kjent med landbruket i Viken v/fylkeslederne

«Regionreformen er vedtatt, det må også vi i bondelaget forholde oss til. Dette ledermøtet skal blant annet brukes i arbeidet med å finne vår form på det», åpnet leder Egil Hoen i Buskerud Bondelag.

Ledermøtet ble åpnet med Bondesangen før deltakerne gjennom filmer, bilder og presentasjoner fikk muligheten til å bli kjent i alle deler av det som skal bli vårt nye fylke Viken.

De foreløpige forslag fra organisasjonsutvalget i Norges Bondelag v/Einar Frogner

En nytt norgeskart er tegnet, og ny fylkesinndeling er vedtatt av stortinget. «Regionreformen er barnet selv foreldrene ikke ønsker» sier mange om reformen vi alle nå skal forholde oss til. 

- Reformen inneholdet elementer vi i utgangspunktet ikke liker, men vi må finne best mulige løsninger for å utøve vår politikk, organisasjonsarbeid og medlemspleie innenfor dette nye regimet, innledet Einar Frogner.

Parallelt med organisasjonsreformen er den såkalte oppgavefordelingsmeldinga lagt fram, som også skal legges til grunn for hvordan vi bør organsisere oss for best mulig påvirkning i årene framover.

Organisasjonsutvalget definerte tidlig at målet for de anbefalinger og forslag de skulle komme med var "et kraftfullt bondelag med bonden og medlemmet i fokus.". Videre har de lagt som premiss for en omorganisering at "tilbudet til lokallag og medlemmer skal minst være på samme nivå som i dag" og "samlet ressursbruk i fylkesleddet opprettholdes". 

Nå foreligger høringsforslag fra utvalget, og ledermøtet ble invitert til å være med på å gi signaler til dette gjennom ettermiddagens gruppearbeid.

Et skråblikk på organisasjonsendringer v/Halvor Haukerud

Haukerud er såkalt dårlig leder i Motarbeider.no - et selskap med visjonen "vi lover ingen ting". 

Kort fortalt underholdt han forsamlingen med slående replikker, sang og musikk med utgangspunkt i arbeid med organisasjonsutvikling- og endring.«Det er først når du er på bunnen at du kan starte med å grave deg ned», var ett av sitatene som satte både tankene og latteren til deltakerne igang.

Ny organisering av Fylkesmannsembetet

Nina Glomsrud Saxrud og Otto Galleberg hilste fra fylkesmennene, og orienterte salen om hvordan de blir organisert i nye Oslo og Viken etter årsskiftet. Videre presenterte de sine tanker for hvordan samhandlingen med næringa vil skje framover gjennom dialog om ulike programmer som regionale bygdeutviklingsprogram, næringsprogram og miljøprogram.

Hilsen fra samarbeidende organisasjoner

  • Felleskjøpet Agri v/Jon Ansten Johansen (1. vara til konsernstyret) hilse ledermøtet med å reflektere rundt sommerens tørke og effekter for norsk landbruk generelt og FK Agri spesielt. Han orienterte videre ledermøtet om de strategiske grep i Felleskjøpet Agri har gjort de siste årene, og hvilken posisjon de nå har.
  • Anne Marie Oddlien Kvaal hilste fra Norske Landbrukstjenester i Akershus. Hun understreket at de var «bondens vikarbyrå» og er på vakt for bonden hele døgnet. - Vi er opptatt til å jobbe forebyggende, og håper dere bruker oss, oppfordret hun.

  • Fra Gjensidige hilste Knut Martin Glesne som la hovedfokusert på deres forebyggende arbeid og behovet for en konstant trykk i forhold til dette med branner i landbruket.

  • Ragnhild Duserud er årsmøteutsending i Landkreditt, og fortalte ledermøtet kort om deres produkter og samarbeid med bondelaget.

Årets lokallag i fylkene

Før middag fikk vi høre suksesshistoriene, og gode ideer fra årets lokallag 2017 av: 

  • Skiptvet Bondelag v/Per Kristian Solberg
  • Enebakk Landbrukslag v/Jørgen Torshov
  • Lier Bondelag v/Wiggo Andersen

Viktige saker fra Norges Bondelag

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag gikk kjapt og tydelig gjennom hvordan Norges Bondelag opplever det politiske handlingsrommet og politiske landskapet fram imot neste års forhandlinger.

Videre reflekterte han rundt årets tørkesesong, treffsikkerheten på krisepakke og dagens erstatningsordning, markedsutfordringer og rovdyrtrykket. Han orienterte salen også om det som ligger i forslag til ny gjødselforskrift, utfordringer knyttet til jordvern og arbeidet opp mot valg 2019. Han avsluttet med å oppfordre til å «tørre å spørre» - først da får vi flere medlemmer

Gruppearbeid og debatt ga en mengde gode innspill - her representert ved bilder: