Bildet viser den vedtatte planavgrensningen som den ferdigstilte veien vil planlegges innenfor

Bildet viser den vedtatte planavgrensningen som den ferdigstilte veien vil planlegges innenfor. Illustrasjon: Statens Vegvesen.

Under høringsrundene for kommunedelplanen, fremmet både Viken fylkeskommune og Statsforvalteren innsigelser til alternative veitraséer av hensyn til jordvern og naturmangfold. Til slutt sto kun det såkalte «Viker-alternativet» igjen. Dette alternativet er den veitraséen som vil beslaglegge minst matjord som følge av at store deler av strekningen legges i tunnel. Her vil omtrent 80 dekar dyrka mark beslaglegges, sammenlignet med Statens vegvesens foretrukne alternativ («Vitbank-over») som ville beslaglagt 235 dekar dyrka mark. Til tross for at Viker-alternativet er dyrere enn Vitbank-over, har altså jordvernet som en ikke-prissatt verdi blitt vektlagt høyere enn den økonomiske kostnaden av utbyggingen.

  • Vi ser det som svært positivt at jordvern i så stor grad har blitt vektlagt i den første fasen av planarbeidet. Her ser vi at overordnede myndigheter signaliserer et sterkt fokus på jordvern i samferdselsprosjektet, noe som er helt nødvendig for å nå det politisk vedtatte målet om økt selvforsyningsgrad og matsikkerhet i landet, sier Kari Anne Aaby, jordvernansvarlig i fylkesstyret i Akershus Bondelag.

Nå ligger varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for den vedtatte veitraséen på høring, med frist 13. mai. Akershus og Buskerud Bondelag har sammen sendt inn et høringsbrev der fylkeslagene blant annet stiller seg positive til valg av veitrasé. Se innspillet her [lenke til høringsbrevet]

  • Videre er det viktig at dette samferdselsprosjektet går frem som et godt eksempel for andre tilsvarende prosjekter når det gjelder praktiseringen av et sterkt jordvern, avslutter Aaby.