Inntil nylig var det krav om at minst 60% av åkerarealet i nedbørsfeltet skulle overvintre med plantedekke (60/40-regelen). Da kravet ble fjernet, ble det stilt kritiske spørsmål om landbrukets bidrag til å nå kravene i vannforskriften.

Vedum inviterte til dialog om hvordan landbrukets miljøbidrag kan bli mest mulig målrettet og kostnadseffektivt. 60/40-ordninga har ikke vært tilstrekkelig treffsikker og dermed ikke oppnådd den nødvendige legitimiteten i næringa.

Landbruket må selvsagt fortsette arbeidet for redusert avrenning, og balansere dette mot hensynet til at bekjempelse av ugras, sopp og mykotoksiner ikke skal belaste miljøet gjennom økt bruk av plantevernmidler. Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon med 20% innen 2030 er et annet viktig hensyn.

Trond Løfsgaard (Fylkesmannens Landbruksavdeling) orienterte om hvordan landbrukets miljøinnsats skal målrettes gjennom miljøplanlegging på foretaksnivå. Miljøplanarbeidet startes i de mest sårbare vannområdene i år. Erfaringene fra dette arbeidet vil danne grunnlag for å innføre en ordning med miljøavtaler fra 2014.

Sigurd Enger orienterte om at nedbørsfeltet i Aurskog Høland er inndelt i bekkelag, og at miljøplanlegginga vil bli ledet av Landbruksrådgivinga i bekkelaga.

Odd-Einar Hjortnæs pekte på utfordringen i at målrettinga vil gi reduserte miljøtilskudd og dermed dårligere inntekter for noen.

Vedum opplyste at Landbruks- og matdepartementet vil arrangere et større fagseminar for å sette fokus på og legitimere landbrukets miljøinnsats.

Mat- og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i diskusjon med Leder i Akershus Bondelag Odd-Einar Hjortnæs og Erik Glende

Ministeren flankert av vertskapet Egil og Barbra M. Glende