Årets lokallagsstyresamling i Akershus Bondelag ble avholdt i Fet, nærmere bestemt Dalheim Samfunsshus i Gan. Leder i Fet Jordbruksforening, Per Jacob Ølstad, hadde fått avtale med bondelagslederen Lars Petter Bartnes om å delta på et medlemsmøte, og da passet det bra å slå dette sammen med lokallagsstyresamlingen.

Nærmere 60 tillitsvalgte fra lokallagene i Akershus møtte opp til middag, en prat med kolleger, og det faglige innholdet kvelden bragte.

Sigurd Enger ønsket velkommen til samlingen, og innledet om arbeidet frem mot stortingsvalget 2017. Lokallagene har mange muligheter til å være med å påvirke lokalpolitikere. samt å informere folk om hva som er viktig for landbrukspolitikken. Arenaer som kan benyttes til å spre viktige budskap er sosiale medier, og ikke minst arrangementer som bygdedager og Åpen Gård.
Fylkeslaget jobber også med å spre kunnskap om landbruket til fylkespolitikere og stortigskandidater. Den videre planen for dette arbeidet skal legges på styremøte 19. juni. Det oppleves interesse fra politikerne, som tar kontakt og ønsker å komme på besøk på gårder eller å lære mer, noe som selvsagt tas i mot med positivitet.

 


Audun Ødegård fra fylkeskontoret holdt deretter et innlegg om arbeidet med areal- og jordvernsaker. Fylkesstyret har dette temaet som fast oppfølgingssak, og en egen jordvernansvarlig i styret, Svein Bjerke.
Akershus Bondelag har også kommet inn som høringsinstans for arealsaker i Akershus (kommuneplaner, kommunedelplaner og dispensasjonssaker for LNF områder). Når det kommer saker av interesse får lokallagene beskjed, slik at de får mulighet til å engasjere seg, følge opp i media eller sende høringsinnspill. Fylkeskontoret og/eller -styret bistår gjerne!
Det er viktig at lokallagene har en dedikert arealansvarlig, og er tidlig "på" i slike saker. Akershus er et område under sterkt press for utbygging, og det er svært vesentlig å legge press på beslutningstakere slik at fortetting i tettsteder og bygging på hard mark kommer før nedbygging av matjord.

 


Kveldens hovedtema sto lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes for. Han ga en god gjennomgang av prosessen før, gjennom og etter jordbruksforhandlingene - fra utarbeidelsen av jordbrukets krav, til idag med bruddsituasjonen, og om ventetiden frem til Stortingets behandling 16. juni.
Avstanden mellom statens tilbud og jordbrukets krav viste seg gjennom forhandlingene å være for stor til at det ble mulig for Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget å inngå noen avtale, og det er hovedårsaken til at det ble brudd. Bartnes forklarte om både virkemidler knyttet til struktur, og inntektsmulighetene for bøndene, som er områder der fagorganisasjonene og regjeringen er uenige. 

 

Før lokallagsrepresentantene ankom hadde Akershus Bondelags årsmøteutsendinger (til årsmøtet i Norges Bondelag) et møte for å forberede innlegg og spørsmål til debatten som skal være der. Flere av temaene som ble løftet under lokallagsmøtet var også der på agendaen, slik at saker som opptar Akershus-bonden nok vil bli løftet på Norges Bondelags årsmøte 14.-15. juni.
Årsmøteutsendingene er, foruten fylkesleder Sigurd Enger: Eli Berven, Helge Olaf Aas, Svein Bjerke, Ann-Kristin Knudsen, Terje G Romsaas, Jens Thori Kogstad, Petter Simonsen, Øyvind Kjølberg og Lars Halvor Stokstad-Oserud.