Av Ole G. Hertzenberg

Se innslaget på TV her: (Innslag nr. 2)

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99032315/23-03-2015#t=;;MM_start;;m;;SS_start;;s

Bioforsk har avgitt en rapport som i detalj beskriver hvordan man kan lykkes i å flytte jord fra Delijordet. I teorien kan nok selve jordflyttingen gjennomføres på en OK måte. Men vi ser en rekke eksempler på totalt mislykkede jordflytting/jorddeponering som viser at dette i praksis er krevende fordi entreprenørene ofte mangler bevissthet (eller tilstrekkelig motivasjon?) for å gjør jobben skikkelig.

Akershus Bondelag mener
For enkelte kan det nok framstå som forvirrende at Akershus uttaler seg positivt til jordflytting på E 18 men er negative til jordflytting på Delijordet! Sigurd Enger redegjorde på årsmøtet i Akershus Bondelag nylig for vår holdning: 

1             Hovedprinsipp: Nedbygging av dyrket/dyrkbar mark må unngås

2                    Jordflytting er prinsipielt ikke jordvern og generelt sett ikke ønskelig. Vi frykter (i likhet med Asplan Viak) at tiltaket kan bidra til å legitimere nedbygging. Og at kapitalsterke interesser på denne måten gis mulighet til å kjøpe seg ut av problemet

3                    I enkelttilfeller, der jordvernhensynet likevel må veies opp mot andre viktige samfunnshensyn i offentlig regi (som f.eks. framføring av nødvendig stamveinett/jernbane), kan jordflytting være et aktuelt avbøtende tiltak

4                    Framføring av ny E 18 er eksempel på en slikt enkelttilfelle. Når alternativet til jordflytting er at matjord asfalteres ned foretrekker vi jordflytting  

5                    Etablering av IKEA på Delijordet i Vestby er ikke et slikt eksempel. Vi mener prosjektet ikke er samfunnøkonomisk viktig nok til at hovedprinsippet kan fravikes. IKEA kan bygge på annen grunn, mens E18 nødvendigvis må ta noe dyrket/dyrkbar mark

6                    I de enkelttilfellene der jordflytting er nødvendig, må det foruten å iverksettes avbøtende tiltak (jordflytting dvs. at nedbygde dyrkede og/eller dyrkbare arealer blir erstattet med ny jord etablert på impediment) også iverksettes kompenserende tiltak som gjør at grunneier (som stiller eiendom til disposisjon) ikke blir økonomisk skadelidende. Vi tenker her på nødvendig grøfting, oppgjødsling og ikke minst utbetaling av økonomisk kompensasjon for årlige tapte inntekter som følge av lavere produktivitet (avlingssnivå) sammenliknet med gammel kulturjord