I Akershus Bondelag er det en forventning til at regjeringen må følge opp jordbruksoppgjøret i 2022 med et tilbud som reduserer inntektsgapet betydelig. Resolusjonen foran fjorårets forhandlinger uttalte at inntektsgapet til andre grupper bør tettest med minst en fjerdedel i dette jordbruksoppgjør. Akershus Bondelag har samme forventning i år. Lav inntekt skaper tvil om framtida for produsentene. Nå er det et behov for løft i inntektene og for å styrke landets matberedskap.

Akershus Bondelag vil prioritere følgende i årets forhandlinger:
1.         Løfte inntekta, spesielt i melke- og storfekjøttproduksjonen
2.         Legge til rette for høyere norskandel av matkorn og kraftfôr
3.         Øke RMP potten og kompensasjonen for innføring av nye miljøkrav
4.         Bedre velferdsordningene

Inntekta må opp
Særskilt i år vil vi trekke fram at mange melkebønder oppgir at de ikke har dekka sine kostnadsvekst gjennom økt melkepris og tilskudd. Vi forventer derfor en økning i melkepris på 1 kr pr liter i år og mer i tilskudd pr produserte liter melk. I storfekjøttproduksjonen har vi mål om å opprettholde dagens andel i Akershus. Derfor må man også styrke økonomien i ammekuproduksjonen i vårt distrikt.

Høyere norskandel gir økt beredskap
Akershus står for en stor andel av landets kornareal. Kornbøndene er klare for å bidra til målet om økt norskandel av matkorn og høyere norskandel i kraftfôret. Derfor prioriteres et ekstra fokus på matkorn og proteinvekster.  

Miljøinnsats må lønne seg
En stor andel av dyrkamarka i Østfold og Akershus er fra 1.1 2023 omfatta av nye miljøkrav med mål om å redusere avrenninga av næringsstoffer til sårbare vannområder. Uten at det gjøres endringer i dyrkingspraksis, vil disse kravene ha en negativ påvirkning på matproduksjonen i regionen. Vi forutsetter at disse ulempene kompenseres fullt ut gjennom en økning av midler til regionale miljøprogram og midler til å styrke arbeidet retta mot Oslofjorden.

Bonden trenger et sikkerhetsnett
En styrking av velferdsordningen er vektlagt av Akershus Bondelag i år. Både ved sjukdom/svangerskap og ferie/fritid. Vi mener at gode velferdsordningen gir bonden et godt sikkerhetsnett og det gjør det mer attraktivt å gå inn i næringa. Dagens satser og tilskudd dekker i vårt område ikke de reelle kostnadene bøndene har til å innhente avløsning uavhengig om det er til sjukdom eller fritid.

Akershus Bondelag vil takke lokallaga og samarbeidene organisasjoner for gode innspill og ønske forhandlingsutvalget i Norges Bondelag lykke til med årets jordbruksforhandlinger!