Illustrasjonsbilde

I vannområdet Leira-Nitelva (L-N) har det lenge vært gjort frivillige og pålagte tiltak for å redusere skadelig avrenning til vassdraget fra jordbruket. Ved forrige RMP-rullering var det inne forslag på et krav om at 60 % av det totale arealet skulle ligge urørt igjennom vinteren. Dette ble det satt en stopp for i det Nasjonale Miljøprogrammet, sitat:

«Det er derfor viktig å målrette innsatsen for å unngå ressursinnsats uten særlig effekt på vannmiljøet. Tiltakene må være mest mulig lokalt tilpasset. En uspesifikk regel om prosentvis avgrensing av arealet innenfor et vannområde/foretak som ikke skal jordarbeides om høsten anses ikke å være tilstrekkelig målrettet.»

Grupper av bønder

I den forbindelse ble det bevilget midler fra staten som skulle brukes til veileding og råd for å få rett miljøtiltak på rett plass.

Det skal derfor kjøres i gang gruppevise miljøråd. Gruppene settes sammen av grender av bønder (6-10 personer). Miljøråd vil bli gjennomført som en enkeltstående befaring/markvandring med problemstillinger som er relevante for gruppene, med en påfølgende oppsummering og diskusjon med rådgiver.

Romerike Landbruksrådgiving har det faglige ansvaret for gruppene, og Bondelaget lokalt har det tekniske ansvaret.

Gruppemøtet skal i tillegg til å være lærerikt, kunne hjelpe hver enkelt å få frisket opp Miljøplan trinn 2 som må være på plass for å kunne søke SMIL-midler til utbedring av f.eks hydrotekniske anlegg.

I denne forbindelse vil det også bli arrangert 4 temamøter.

Møtene er åpne for alle gårdbrukere i vannområdet!

Program:

Presentasjon av opplegget for miljørådgiving i Leira og Nitelva ved Romerike Landbruksrådgiving og Bioforsk

Fagforedrag ved Bioforsk Jord og miljø

Tid

Sted

 

Tema for fagforedrag

 

19. mai

kl 18.30-21.30

 

Nittedal,

kommunestyresalen i Nittedal rådhus

Arr: Regionkontor Landbruk og Nittedal og Hakadal bondelag

·       fangdammer

·       vegetasjonsdekke

·       hydroteknikk  

 

26. mai

kl 18.30-21.30

 

 

Gjerdrum, Smedstad gård

/ Gjermåa/Ulvedalsbekken

Arr: Gjerdrum og Ullensaker bondelag

·       vegetasjonsdekke

·       hydroteknikk

·       jordarbeiding & jordpakking

 

5. juni

kl 18.30-21.30

 

Nannestad rådhus

/Leira Nord

Arr: Nannestad landbrukskontor og Nannestad Bondelag

·       hydroteknikk

·       vegetasjonsdekke

·       miljøvennlig gjødselhåndtering

 

11. juni

kl 18.30-21.30

 

Frogner grendehus

/Frogner/Sørum /Jeksla/Leirsund

Arr: Sørum landbrukskontor og Frogner bondelag

·       hydroteknikk

·       vegetasjonsdekke

·       jordarbeiding & jordpakking