Fredag 31. mai sendte Akershus Bondelag et høringsbrev til strategien, der fylkeslaget stiller seg bak målet om nullvisjon for nedbygging av all matjord i Follo-regionen.

Follokommunene går her frem som et svært godt eksempel til etterfølge for andre kommuner i landet, sier Helge Randem, nestleder i Akershus Bondelag.

Videre ber Akershus Bondelag Follo-kommunene blant annet om å arbeide for at landbrukskontoret til enhver tid har tilstrekkelig ressurser for å følge opp målet om driveplikt, at det innføres et mål om at hver kommune tilbakefører noe omdisponert matjord til LNF-formål gjennom en omfattende planvask i løpet av inneværende valgperiode, samt et mål som setter strenge krav til gjennomføring av kompenserende og avbøtende tiltak ved nedbygging av matjord på en måte som sikrer at matproduksjonsnivået ivaretas. Les mer i fylkeslagets høringsbrev her: Lenke til høringsbrevet

Denne jordvernstrategien er et viktig steg i riktig retning for en bærekraftig forvaltning av matjorda i Akershus. Når disse sentrumsnære kommunene med stort utbyggingspress går inn for å sette en nullvisjon for all matjord, bør andre kommuner også få til dette, avslutter Randem.