Det var et godt jordbruksoppgjør i fjor som sammen med et svært godt avlingsår har gitt kornbøndene et fortjent løft. Fylkeslederen minner samtidig om at ikke alle kjenner seg igjen i denne beskrivelsen av fjorårets oppgjør, og trekker fram melk og storfekjøtt. I melkeproduksjonen har man ikke klart å hente ut økte kostnader på pris. -Når mjølkekvotene har blitt satt ned og rentene stiger, sliter flere kubønder nå med å få betalt regningene sine, sier Kogstad.  Han legger til at - Vi trenger et realt oppgjør for mjølk i år.

Tida er overmoden for å gi jordbruket et realt løft for å skape optimisme og styrka framtidstru, sier Kogstad.

Urolige tider krever tiltak
-For alle oss i dette rommet at det eneste riktige å maksimere egen matproduksjon og ikke ta maten fra andre, sier Kogstad etter å ha minna om at vi legger bak oss et år med både krig og tørke i verdens matfat. Det ligger en mulighet i å øke matproduksjonen i Akershus som må utnyttes. Mat er viktigere enn våpen sa tidligere general Robert Mood på Kornmøte vårt tidligere i måneden. Og bonden på jordet er det viktigste for et lands beredskap.

Bonde- og dyrevelferden må bedres
Kogstad slår et slag for bondevelferden i årets tale til årsmøte. -De fleste dyra har det godt men det kan gå galt når bonden ikke har det bra. Kan vi bli flinkere til å passe litt mer på hverandre? Stikke innom en nabo du kanskje tenker sliter og ta en kaffekopp? Kanskje kan vi i Bondelaget sette noe slikt litt mer i system. Det er ingen bønder som vil dyra sine vondt legger fylkeslederen til.

Miljøkrav må kompenseres
Vi har etter flere høringer fått nye miljøkrav i det aller meste av Akershus. Dette handler om å bedre vannkvaliteten i Oslofjorden. Kogstad har hatt tre innganger i prosessen:

  • Tiltak må være kunnskapsbasert og virke etter hensikten.
  • Tiltak må i minst mulig grad gi mindre matproduksjon, og utslipp må veies opp mot målet om økt sjølforsyning.
  • bonden må fullt ut bli kompensert for ulempene krav og pålegg gir.

Kogstad stiller tvil om dokumentasjonen knytta til Nitrogenutslipp og jordarbeiding om høsten er god nok. -Her er det etter mitt skjønn usikre forsøk og mangelfulle modeller som ligger til grunn, sier han.

Akershus og Østfold fikk ei egen “Oslofjordpakke” i jordbruksforhandlingene i fjor. Det ga oss muligheten til å øke satsene i RMP-programmet betydelig. Det har gjort at flere har latt arealene ligge i stubb i vinter. - Det  er gledelig å se at virkemidler virker og at akershusbonden vil bidra til å redusere utslipp. Men det er kjedelig at vi må sette ned satsene i ettertid, sier Kogstad. Derfor er Akershus Bondelag tydelig i vårt innspill til jordbruksforhandlingene på at RMP-midlene må styrkes vesentlig og områder med miljøkrav må prioriteres spesielt.

Reduserte utslipp bidrar positivt på bunnlinja

Avslutningsvis oppfordrer Kogstad alle til å ta i bruk klimakalkulatoren. Landbruket har som eneste næring en klimaavtale med staten. Det må vi bruke til vår fordel, sier han. Klimakalkulatoren dokumenterer egen drift og peker på forbedringsområder. Å jobbe for lavere utslipp går som oftest hånd i hånd med god driftsøkonomi.

Les hele talen i menyen til høyre.