På forhånd hadde representantene fra organisasjonene fått en liste over punkter bondelaget gjerne ville få deres innspill på. Dette gjaldt blant annet utviklingen blant produsenter i Akershus; hvordan er investeringsbehovet og evnen/viljen til videre satsning på husdyrproduksjon?

 

Det ble stort sett rapportert om stor nedskaling, og lite evne/vilje til videre satsning. Særlig på storfe har nedgangen i antall produsenter vært dramatisk. Nortura rapporterte om en generell nedgang i grovfôrbasert produksjon, mens det var en økning i fjørfeproduksjon.

 

Det var enighet om at bedret økonomi og evne til å investere var det som trengtes for å beholde husdyrprodusenter i Akershus. Det ble foreslått at investeringsmidler ikke bare skulle være til hus, men også til teknisk interiør og dyr. Det antas at investeringsbehovet i Akershus er stort. I tillegg har bonden i Akershus tilgang på bedre betalte jobber, som et alternativ til gårdsdrifta. Mange fortsetter med kornproduksjon i tillegg til jobb utenfor gården, men legger melk/kjøttproduksjon.

 

Nortura kunne melde at det finnes gode fagmiljøer på gris, og godt oppmøte på fagdager til tross for nedgang i produksjonen. Klyngemiljø har vist seg å ha en positiv effekt på fjørfeproduksjon. Det var ellers enighet om at førstelinjetjenestene var viktige for å opprette gode fagmiljø.

 

Det var stor enighet på møtet om at investeringsmidlene må økes for å hindre frafallet blant husdyrprodusenter. I arbeidet videre fremover blir det viktig å overbevise politikerne om hvilke behov husdyrnæringa har. Det må gjøres nærmere undersøkelser i forhold til hvor vidt det er mulig og/eller forsvarelig å investere med det økonomiske grunnlaget Akershusbonden har, og det er viktig at vi synliggjør investeringsbehovet med eksempler fra faktiske bruk.