I debatten viste fylkesleder Sigurd Enger til at vi hadde et klart årsmøtevedtak i Akershus Bondelag mot sammenslåing. For å følge opp dette vedtaket, fremmet fylkeslagene i Østfold, Akershus og Sogn og Fjordane et felles forslag om at sammenslåing må være basert på frivillighet. Men forslaget fikk bare 38 stemmer mot styrets forslag som fikk 127 stemmer. Forslaget falt derfor med klar margin, og dermed skal fylkeslagene i Buskerud, Østfold og Akershus slå seg sammen til Viken Bondelag innen 1. april 2022.

Representantskapets sammensetting var også mye diskutert. Årsmøtets flertall støttet styrets innstilling om å ta dette opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022.

Representantskapets sammensetting ble også diskutert inngående. Styret foreslo å videreføre dagens modell, med én representant fra hvert av dagens fylker (18 representanter), men at sammensettinga skal tas opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022. Flere fylkeslag ønsket å endre denne, slik at alle de nye fylkene ville få to representanter hver, med unntak av Viken, som ville fått tre (totalt 21 representanter). Etter grundige diskusjoner falt et stort flertall på å følge styret.

Fylkeslagene i Østfold, Akershus og Sogn og Fjordane fremmet også et felles forslag om et nytt punkt. Forslaget fikk 98 stemmer mens 64 stemte mot, og forslaget ble dermed vedtatt.

Punktet lyder: "Fylkeslagene sin rolle er avgjørende for at Norges Bondelag skal fungere som en treleddet organisasjon med aktive lokallag. Det er derfor avgjørende at Norges Bondelag opprettholder fylkeslagas samlede ressurser, minst på dagens nivå".

 

Les hele vedtaket her:

"Norges Bondelag gjør følgende organisasjonsmessige tilpasninger:

 1. Norges Bondelags lover, §4 Organisasjon, fjerde ledd, der det heter at lokale bondelag i et fylke sluttes sammen i fylkeslag, videreføres som framtidig modell for Bondelagets fylkesorganisasjon. Unntaket, i femte ledd, opprettholdes inntil videre.
 1. De fylkeslagene som nå ønsker sammenslåing kan gjøre det fra den dato de sjøl ønsker etter 1. januar 2020, i medhold av §4. Trøndelag kan slå seg sammen i 2019.
 1. Det skal være en fleksibel innfasing for de øvrige fylkeslagene. Sammenslåing skal være fullført innen 1. april 2022.
 2. Sammensetningen av representantskapet endres ikke. Det innebærer 18 medlemmer, én representant fra hvert av nåværende fylkeslag. Endret sammensetning av representantskapet tas opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022.
 1. Følgende bestemmelser i Norges Bondelags lover endres nå:
 • §9 om sammensetning av Norges Bondelags årsmøte. Minimumstall for utsendinger endres til 6 for sammenslåtte fylker.
 • §19 om hvilke valg fylkesårsmøtene skal foreta.
 • §20 om fylkesstyrets størrelse. Antall i styret settes til 5-9.
  Øvrige lovendringer som berører saken tas opp seinere.
 1. Bondelaget må videreføres som en organisasjon med stor aktivitet i alle ledd. Innflytelse og medbestemmelse for medlemmer og lokallag må sikres. Styret vil derfor etablere en tydelig satsing på organisasjonsutvikling med målsetting om styrking og vitalisering av lokallagene. Fylkeslagene får en aktiv rolle. Ressurser til prosessen innarbeides i de årlige budsjettene.
 2. Fylkeslagene sin rolle er avgjørende for at Norges Bondelag skal fungere som en treleddet organisasjon med aktive lokallag. Det er derfor avgjørende at Norges Bondelag opprettholder fylkeslagas samlede ressurser, minst på dagens nivå."