For å sammenligne bondens inntekt på nivå med andre grupper trenger vi et nytt tallmateriale. Akershus Bondelag er positive til at det jobbes videre med hybridmodellen, hvor faktiske skattedata trekkes inn. Fylkeslaget er likevel tydelig på at man må gjøre en grundigere vurdering av disse dataene og understreker at det er inntektene fra jordbruket som skal sammenlignes med andre grupper.

Ønsker bredt politisk flertall når inntektsmålet skal vedtas
Lokallagene i Akershus Bondelag understreker behovet for at vi får et inntektsmål i jordbruket med bredt politisk flertall. Næringa vår krever forutsigbarhet. For å oppnå politisk enighet er vår oppfatning at vi må godta at det stilles effektivitetskrav, sier Kogstad. Effektivitetsframgang i jordbruket er et resultat av de investeringene og forbedringene man foretar.

Stort kapitalbehov i jordbruket
Når Regjeringa har som mål at jordbruksinntekta skal sammenlignes med andre grupper i samfunnet, så forventer vi at det tas hensyn til at det kreves mye kapital for å være bonde. Det er store investeringer i maskiner, bygninger og jord som må til for å produsere mat, sammenlignet med å være lønnsmottaker. I Akershus forventer vi at det skilles mellom vederlag til arbeid og kapital, når inntektsnivået skal sammenlignes og at det gis en avkastning på totalkapitalen.

Bredt engasjement om Grytten rapporten
Akershus Bondelag har mottatt høringssvar fra 13 lokallag, som har gjort egne vurderinger av rapporten om inntektsmåling. Fylkesstyret har behandla forslag til innspill på to påfølgende møter.

Kontaktperson: Fylkesstyresleder Jens Thori Kogstad tlf: 905 22 455

Dersom man ønsker å få tilsendt høringssvaret kan man få dette ved å henvende seg til Akershus Bondelag sitt fylkeskontor: akershus@bondelaget.no