Regjeringa har en målsetning om å øke selvforsyningsgraden på norsk mat til 50 prosent. I tillegg er det lagt fram en opptrappingsplan for bondens inntekt og prinsipper for hvordan inntekta skal beregnes.

Bondens inntekt er viktig for å øke selvforsyninga. Vi vil servere den norske befolkning norsk mat og bidra til en bedre matsikkerhet, men da må vi som bønder ha inntekt som forsvarer arbeidsinnsatsen vi legger inn og investeringene vi gjør. Regjeringa foreslår at bonden skal jobbe mer enn en lønnsmottaker. Når vi skal sammenligne inntekt må vi forutsette at man har jobba like mange timer.

Jordbruket har hatt en produktivitetsvekst på linje med oljeindustrien. Når regjeringa vil legge inn en normeringsfaktor, konstruerer de en inntekt som ikke er innenfor rekkevidde for mange bønder, og det reelle inntektsgapet vil aldri tettes.

Hvis vi skal ha matproduksjon på små og store gårdsbruk over hele landet, må landbruket rustes for framtida. Bonden må ha ei inntekt som gjør det attraktivt å være en framtidsretta matprodusent og som sikrer rekruttering til næringa.

Akershus Bondelag krever derfor:

  • Årsverksberegning på 1700 timer på linje med andre grupper
  • At regjeringas foreslåtte normeringsfaktor på 20 prosent fjernes.
  • En inntekt til bonden på nivå med andre i samfunnet og senest innen 2025