Norges Bondelag har sendt sine innspill til den nye stortingsmeldinga om dyrevelferd.

Regjeringa har varslet en ny stortingsmelding om dyrevelferd, og Norges Bondelag har sendt sitt innspill til Landbruks- og matdepartementet.

– Vi er opptatt av at velferden for dyra som er bondens ansvar, skal være så bra som mulig. Denne stortingsmeldinga må bidra til det, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Dyrevelferden i Norge er generelt på et høyt nivå med utgangspunkt i dyrevelferdsregelverk og dyrehelsestatus. Hovedvekten på dyrevelferdsarbeidet framover må være på tiltak for å få alle med, for å sikre regelverksetterlevelse og ytterligere utvikle dyrevelferden.

 – Vi er tydelige på at regelverket må ivareta balansen mellom ulike hensyn for å sikre god dyrevelferd. Samtidig som velferden bedres, må kravene være praktisk og økonomisk gjennomførbare.
Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Vi er tydelige på at regelverket må ivareta balansen mellom ulike hensyn for å sikre god dyrevelferd. Samtidig som velferden bedres, må kravene være praktisk og økonomisk gjennomførbare, sier Bjørn Gimming, og legger til at tiltak som går utover bondens økonomiske bæreevne må finansieres gjennom offentlige bidrag dersom det ikke dekkes i markedet.

– Dersom vi ikke klarer denne balansen, risikerer vi å få redusert matsikkerhet ved at vi får lavere produksjon, og at vi importerer mat fra dyr som har hatt dårligere dyrevelferd enn det som er tillatt i Norge. Denne typen dyrevelferdslekkasje kan vi ikke ha, sier Gimming.

I innspillet peker Norges Bondelag på de viktigste tiltakene for å sikre og videreutvikle dyrevelferden:

  • et godt regelverk forvaltet av et tilstedeværende og kompetent Mattilsyn
  • dyrevelferdsprogrammer i alle produksjoner
  • kompetansekrav i dyrevelferd
  • en driftsøkonomi som sikrer nok arbeidskraft og mulighet for investeringer
  • investeringer må være lønnsomme
  • mulighet for avløsning og nok tid til dyrestellet
  • økt åpenhet om produksjonene og kommunikasjon med forbrukerne

Bjørn Gimming utdyper: – Bonden er den viktigste enkeltfaktoren for dyrenes velferd, og nøkkelen til å lykkes med utviklingen er å ha med bonden.

Norges Bondelag mener derfor at det er viktig at en dyrevelferdsmelding vektlegger verdien av samspillet mellom dyr og mennesker, og ikke gjør dyrevelferd til et rent teknisk spørsmål om oppstallingsforhold og driftsformer.

God driftsøkonomi med akseptabel arbeidsbelastning og god tid til dyra sikrer bonden mulighet til å stelle dyra godt hver dag. Et aktivt og kompetent produsentmiljø bidrar til motivasjon, kunnskapsdeling og god bondevelferd, som igjen påvirker dyrevelferden. Aktive husdyrbruk må opprettholdes over hele landet for å ta vare på produksjonsmiljøene. Norges Bondelag mener derfor at det er viktig at en dyrevelferdsmelding ikke gjør dyrevelferd til et rent teknisk spørsmål om oppstallingsforhold og driftsformer, men vektlegger verdien av samspillet mellom dyr og mennesker.

Grep for å videreutvikle dyrevelferden

Gitt den korte tida Landbruks- og matdepartementet ga for frist til å gi innspill, har vi ikke fått tid til å jobbe bredt nok med meldingen. Norges Bondelag vil fortsette å spille inn innspill til innhold og tiltak helt fram til en ny stortingsmelding er vedtatt.

Hele husdyrnæringa jobber sammen for å innføre dyrevelferdsprogrammer i alle produksjoner. Siden dyrevelferdsprogrammene sikrer og løfter velferden til alle dyra, mener vi det er det viktigste enkeltgrepet for bedret velferd. Norges Bondelag sitt styre vedtok tilbake i 2019 at vi mener det er riktig med kompetansekrav i dyrevelferd. Vi ønsker at det nå innføres et formelt kompetansekrav.

Mattilsynet må få økte ressurser til å følge opp dyrevelferd. Tilstrekkelig tilgang på veterinærtjenester er også avgjørende for å sikre velferden.

Regelverk for produksjonsdyr må sees i lys av at matproduksjon er samfunnskritisk infrastruktur. I innspillet peker Norges Bondelag blant annet på at krav må bygge på kunnskap både om dyrs behov og kunnskap om praktisk husdyrproduksjon. Kravene må være praktisk og økonomisk gjennomførbare. Regelverket må utredes for negative konsekvenser for produksjon eller struktur i landbruket.

I innspillet foreslår vi også bedre kontroll på hva som kan gjøres når problemer oppstår. Ved å være tidlig ute og tilby gratis rådgivning til dyrehold med driftsproblemer, kan vi håndtere problemene tidlig. For å lære av hendelser som har skjedd, ønsker Norges Bondelag også at det etableres en praksis for evaluering av dyretragedier.

Innspillet til dyrevelferdsmeldinga er forankret i Norges Bondelag gjennom innspill fra medlemmer og fylkeslagene, og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sender felles innspill. I tillegg til innspillet som er levert i dag kommer Norges Bondelag til å fortsette dyrevelferdsarbeidet med hver enkelt art og produksjon utover i meldingsarbeidet.