Fylkesmannen inviterer alle interessenter og berørte parter til å komme med innspill på høringen innen 8. juli 2016.

Verneforslag for til sammen syv nye naturreservater i Aust- og Vest-Agder sendes nå på høring. Alle områdene har helt eller delvis blitt tilbudt for vern gjennom ordningen med frivillig vern. Frivillig vern innebærer at grunneier tilbyr staten areal for varig vern av skog.

Verneforslagene som sendes på høring omfatter Birkelid naturreservat i Songdalen kommune, Nautarheia naturreservat i Marnardal kommune, Kyrkjevatna naturreservat i Kvinesdal og Flekkefjord kommuner, Storåna naturreservat i Åmli kommune, Lemfjellheia naturreservat i Froland kommune samt utvidelse av Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune og Kile naturreservat i Vennesla kommune. 

Foto: øystein moi

Frivillig vern

Områdene har kommet fram gjennom ordningen “frivillig vern”, som innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av grunneier via AT-skog. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Kartlegging av verneverdier

Biologiske registreringer er gjennomført i alle områdene på oppdrag fra Miljødirektoratet. Registreringene følger Miljødirektoratet sin mal for naturfaglige registreringer i skog. Områdene er så verdisatt på en skala som går fra lokal til internasjonal verneverdi, en (*) til fire (****) stjerner.

Storåna naturreservat og Nedre Timenes naturreservat med den foreslåtte utvidelsen er av nasjonal verneverdi (***). Nautarheia ble kartlagt etter en annen metodikk, men fikk der verdien 4 (på en skala fra 1 til 6) som tilsvarer regional til nasjonal verdi.

De resterende fire områdene som nå blir meldt inn for vern, er verdisatt med to stjerner (**) som tilsvarer regional verneverdi.

Opprettelsen av naturreservater for områdene vil dekke opp mangler ved skogvernet i Norge. En nærmere beskrivelse av verneverdiene i de foreslåtte områdene kan du lese om i verneplanene. 

Forslag til vernekart med grenser og verneplaner for de foreslåtte områdene finner du i høyre kolonne.

Foto: øystein moi

Samarbeid i verneprosessen

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale interesseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon om de enkelte områdene som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til det videre vernearbeidet.

Innspill må sendes skriftlig til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, miljøvernavdelingen, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen 8. juli 2016. Vi ber om at du merker henvendelsen med navnet på det verneområdet som innspillet gjelder.