Les om ringorm hos Mattilsynet

Varselet fra Mattilsynet lyder i sin helhet slik:

I forbindelse med ringorminfeksjon i storfehold på Agder er smitteforebyggende tiltak svært viktig for å unngå spredning av sjukdom.
Det er foreløpig ukjent hvor smitten stammer fra, og smittestoffet kan overleve lenge i miljø og finnes på dyr uten symptomer.

Per i dag er det påvist sjukdom i en besetning og mistanke basert på kliniske symptomer i to andre besetninger.

Det er ca. 45 kontaktbesetninger til disse. Mattilsynet båndlegger alle kontaktbesetninger inntil videre og gjennomfører inspeksjon av alle dyr.

Vi oppfordrer alt personell til å være ekstra påpasselige med skifte av bekledning og fottøy, samt håndvask, etter å ha vært i storfebesetninger.

Videre oppfordrer vi til å begrense byttelån av redskaper, hengere mm så langt det lar seg gjøre inntil vi har en oversikt over utbruddet.

Påvist sjukdom medfører pålegg om sanering fra Mattilsynet. Ringorm på storfe er en listeført sjukdom og det er et mål å utrydde forekomsten i Norge.

Vennlig hilsen
Gunn Kristin Osaland
seksjonssjef/veterinær
seksjon for dyr og slakteritilsyn
Mattilsynet Sør og Vest, Avdeling Agder
Telefon:38146722 /99378922

På Mattilsynets nettsider er følgende tiltak beskrevet når ringorm påvises: