Regelverk og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Prioriteringer
Aust-Agder har i 2016 fått kr 150 000. På møte i utvalg for organisert beitebruk ble det anbefalt følgende prioriteringer for tildeling av midlene:

  • søknader fra beitelag før søknader fra enkeltpersoner
  • fellestiltak før enkelttiltak
  • første prioritet: sanke- og skillehager, sperregjerder, ferister og bruer
  • andre prioritet: drifteveier, saltsteinsautomater, gjeterhytter og elektronisk overvåkingsutstyr

Det gis maks. 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Det gis tilskudd til radiobjeller til maks. 30 % av voksne dyr i hver flokk. Aust-Agder radiobjellelag kan søke på tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr.

Søknaden sender du innen 1. april 2016 til kommunen der beitefeltet ligger. Kommunen uttaler seg til søknaden og videresender den til behandling hos Fylkesmannen.

Foto: prvat