Disse kan søke: Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner .

Målet for ordningen: Sikre bærekraftig forvaltning av naturverdiene i norske kulturlandskap med spesielt høye verdier knyttet til naturmangfold.

Tiltak som kan få tilskudd: Skjøtsel med sikte på å opprettholde naturverdiene, herunder restaurering og tiltak for å bekjempe fremmede organismer, samt gjerding, informasjon og tilpasset driftsform i jord- og skogbruk.

Søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan, vi bli prioritert. Der det er mulig, bør tiltakene samfinansieres, for eksempel med tilskudd til miljøtiltak i landbruket.

Skriv søknaden i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter og rett den til fylkesmannen i det fylket tiltakene skal gjøres. Ved problemer, ta kontakt med fylkesmannen.

Søknadsfristen er 15. mars.