I vår opplevde vi at mange var opptatt av den økonomiske situasjonen for bonden, og hvordan utvikle et landbruk som bidrar til arbeidsplasser, bosetting, reduserte klimautslipp, åpne landskap og beredskap. I tillegg til den gode maten. Vi mener at det viktigste virkemiddelet for å gi trygghet for disse verdiene framover, er å øke bondens inntekt.


Vil du stemme på et parti som er opptatt av et inntektsløft for bonden? Her ser du hva partiene mener:
 

  • Rødt vil at inntekta fra jordbruket skal være likestilt både innad i næringa og med sammenliknbare grupper, målt etter arbeidsforbruk.
  • SV vil bedre inntektsutviklinga i landbruket slik at inntekten kommer opp på nivå med andre sammenliknbare grupper i samfunnet, og ha en opptrappingsplan for at det skal skje innen fire år.
  • Arbeiderpartiet vil redusere, og tette, inntektsgapet mellom de som jobber i jordbruket og andre grupper i samfunnet.
  • MDG vil styrke bøndenes økonomi slik at inntektsutviklingen minst samsvarer med andre inntektsgrupper, og slik at inntektene gir rom for nødvendig vedlikehold og investeringer.
  • Sp vil at jordbruket skal inntektsmessig jamstilles med andre næringer, det skal skje gjennom en opptrappingsplan og i løpet av fire-seks år.
  • KrF vil sikre bønder, som selvstendig næringsdrivende, muligheter til vesentlig å redusere inntektsforskjellene til andre yrkesgrupper.
  • Venstre vil vri en større del av landbrukssubsidiene over på grønn matproduksjon.
  • Høyre vil gi bonden større næringsfrihet og ha som målsetting at bondens vesentligste inntekter skal hentes fra markedet.
  • FrP vil gradvis gjennomføre avreguleringer av jordbrukets rammebetingelser og vil i takt med dette gradvis gjennomføre reduksjoner i næringsoverføringene.


Da har du et litt bedre grunnlag for å gjøre et godt valg.

Kjenner du noen andre som kanskje vil lære litt mer om norsk landbruk? Tips dem om nyhetsbrevet.


Bjørn Gimming
Leder i Norges Bondelag