Skogsbilvei.

Skogsbilvei. (Foto: Jens Arild Kroken / Fylkesmannen i Aust-Agder)

Økte investeringer og høy aktivitet preget skognæringen i fjor.

Nøkkeltall for skogbruket i Aust-Agder 2015.

Nøkkeltall for skogbruket i Aust-Agder 2015.

Økning i hogsten: Totalt ble det avvirket 377 533 m³ i 2015. Dette er en økning på 12,6 % fra 2014. Landet som helhet hadde historisk rekordavvirkning med 10,2 mill. m³. Tømmerprisene har vært det viktigste insitamentet for hogst, og skogbruket har normalt raske konjunkturtilpasninger. I 2015 ble denne trenden brutt både i Aust-Agder og landet som helhet. Det var en reell nedgang i tømmerprisene fra 2014 til 2015.

Økte investeringer i planting og stabilt høyt nivå i ungskogpleien: Vi er rimelig godt fornøyd med samlet skogkulturresultat, særlig planteresultatet. Det viser en oppgang opp mot måltallet for fylket. Aust-Agder er et furufylke med en høy andel avvirkningsareal til naturlig foryngelse.
Ungskogpleienivået er stabilt høyt sett i landssammenheng. Det har ligget mellom 17 000 og 18 000 daa siden årtusenskiftet.

Økte investeringer i skogsbilveier: Fylket har svart på regjeringens økning i skogsveibevilgningene med et investeringsnivå på 15,63 mill. kr i 2015. Det er det høyeste siden byggeboomen tidlig på 1990-tallet. Det alt vesentlige av skogsveibyggingen i Aust-Agder er ombygging av eldre bilveianlegg som hverken holder mål til moderne tømmertransport eller gjeldende veinormaler. Kostnadsmessig ligger dette tiltaket på 70–90 % av nyanlegg. Vi regner med et samlet ombyggingsbehov i størrelsesorden 35–40 % av total bilveilengde på 2500 km. Det tilsvarer 900–1000 km med ombyggingsveier i fylket. Det kan synes langt mellom samlet behov og årlig aktivitet. Vi fastholder likevel vår strategi der vi satser på kvalitet (veier av sprengstein med tilstrekkelig bæreevne) framfor kvantitet. Vi er overbevist om at den er rett og synes vi får stadig nye bekreftelser på det.

Høy kursaktivitet: Fylket særmerkes av en høy kursaktivitet gjennom kursserien Aktivt Skogbruk. Dette er et landsdekkende desentralisert tilbud av skogbrukskurs og er skognæringas viktigste redskap for å rekruttere og skolere arbeidskraft. Det ble arrangert i alt 62 kurs i 2015. Fylket har ligget i toppsjiktet på landsstatistikken i mange år. Den høye kursaktiviteten over tid skyltes i første rekke et meget dyktig og velrenommert lokalt instruktørkorps.