Dette er avgrenset oppad fylte 12 år. Kommunene er klar over dette, og vil ved kontakt stort sett være imøtekommende i forhold til å legge til rette for dere. Skulle dette by på problemer, så finner du gode råd i det følgende.

Nærings- og fiskeridepartementet har avklart hvilket personell som har viktige roller i kritiske samfunnsfunksjoner innenfor matvareforsyningen og drivstofforsyningen (du kan lese hele saken her). Disse skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn. Departementet oppgir at listen ikke er uttømmende.

Her er en liste over hvilke ledd i matproduksjonskjeden fram til ferdig produkt som omhandles av forskriften.

Alle leddene er samfunnskritiske funksjoner for forsyningssikkerhet, enten hele året eller i perioder.

 • Import av råvarer til kraftfôrindustri
 • Kraftfôrproduksjon
 • Kraftfôrlevering
 • Produksjon av sæd for inseminering av produksjonsdyr
 • Inseminering av produksjonsdyr
 • Husdyrprodusenter (bønder og røktere)
 • Veterinærer for produksjonsdyr
 • Servicepersonell for teknisk utstyr og maskiner
 • Grønnsaksprodusenter i arbeidsintensive perioder/sesong
 • Kornprodusenter i arbeidsintensive perioder
 • Melketransport
 • Meieri
 • Eggtransport
 • Eggpakkeri
 • Dyretransport
 • Slakteri
 • Næringsmiddelproduksjon (nedskjæring, bakeriindustri ol.)

Råd ved søknad om rett til skole og barnehage som samfunnskritisk personell

Som matprodusent er du regnet som samfunnskritisk viktig personell med bakgrunn i kjeden «forsyning». For husdyrprodusent gjelder dette hele året og rollen står på Regjeringens liste over samfunnskritisk personell. Andre produksjoner er ikke nevnt spesielt, men kan likevel være samfunnskritiske i sesong og arbeidsintensive perioder. Virksomheten må selv avgjøre og dokumentere hvem som er samfunnskritisk personell. Hvis en annen forelder kan ivareta barnepasset, så skal barna være hjemme.

For å sette kommunen i stand til å behandle søknader på best mulig grunnlag må søker beskrive arbeidet som skal gjøres og forklare hvorfor man trenger skole/barnehage for å kunne gjennomføre arbeidet. Du opplyser saken ytterligere hvis du legger ved dokumentasjon. Næringsoppgave kan være aktuell dokumentasjon å legge ved søknaden dersom søker er registrert med næringsinntekt. En utfordring kan være at mange bønder har samlet næringsinntekten på én person selv om man i perioder har flere familiemedlemmer i arbeid på gården. Familiemedlemmer som bidrar i drifta på deltid og som står uten registrert næringsinntekt har ofte ingen dokumentasjon på tidsforbruk og arbeidsinnsats, men faller likevel inn under kritisk viktig personell. For å synliggjøre og dokumentere arbeidsinnsats kan følgende vedlegg bidra til å dokumentere at man er samfunnskritisk personell:

 • Årshjul: oversikt over hele året med markering av arbeidsintensive perioder angitt ved dato og oppgaver. Beskriv gjerne behov for arbeidskraft i de ulike periodene.
 • Arbeidsplan og vaktliste for tiden framover, inkluder både personer med næringsinntekt og familiemedlemmer
 • Beredskapsplan for gården dersom denne beskriver avløsning ved sykdom eller liknende
 • Næringsoppgave

Etter det vi kjenner til er det ikke laget et eget søknadskjema i kommunene. Ta kontakt med kommunens skolekontor eller barnehagekontor for å høre om hvordan de ønsker å motta søknaden.