Dette er en offensiv og ambisiøs plan som blant annet tar til ordet for næringsutvikling rundt lokal mat og kulturlandskap samt økt produksjon av produkter som vi har et gunstig klima for å produsere, herunder frukt, bær og grønnsaker. Økt satsing i hele verdikjeden for skog og tømmer er også sentralt i strategien.

Strategien ble vedtatt i begge fylkestingene i desember 2018 med følgende tillegg: Fylkestinget mener urbant landbruk bør vurderes som satsingsområde i landbruksstrategien. Dette tillegget er nå innarbeidet i strategien.

Strategien har vært på høring til bl.a. kommunene i Agderfylkene før behandling i fylkestingene. Kommunene spiller en viktig rolle både som arealmyndighet og som forvaltningens førstelinjetjeneste innen jordbruk og skogbruk. Kommunene forvalter også egne virkemidler rettet mot landbruk og er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norges virkemidler.

Det er et ønske å møte dagens utfordringer samt vurdere dagens og morgendagens muligheter for næringsutvikling med utgangspunkt i Agders naturressurser. Det ble derfor høsten 2017 satt ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe fram en strategi som nå har fått tittelen: Landbruksstrategi Agder – verdiskaping gjennom jord, skog og bygdenæringer på Agder.

Strategien er utarbeidet av bondelagene (NB) i Aust-Agder og Vest-Agder, bonde- og småbrukarlagene (NBS) i Aust-Agder og Vest-Agder, Innovasjon Norge Agder, Fylkesmannen i Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. I tillegg har AT Skog gitt innspill til strategien underveis i prosessen. Landbruksforumene i de to fylkene har vært referansegruppe. Fylkesmannen har vært sekretariat i arbeidet. Arbeidsgruppen står samlet om framleggelsen av strategien.

Strategien er nytt Regionalt bygdeutviklingsprogram og Regionalt næringsprogram for Agderfylkene.

Strategien «eies» av det regionale partnerskapet landbruk. Den gir rammer og øvrige føringer, strategier og planer nasjonalt og regionalt gi mål, strategier og tiltak for:

  • Innovasjon Norges forvaltning av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket.
  • Fylkesmannens forvaltning av fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler.
  • Fylkeskommunens forvaltning av midler til kompetanse, rekruttering og likestilling og føringer for bruk av regionale utviklingsmidler.
  • Innovasjon Norges, Fylkesmannens og fylkeskommunenes pådriverfunksjon innen landbruksrelatert næringsutvikling.
  • Offentlige aktørers planarbeid.

Det blir enkelte endringer i oppgavefordelingen som følge av regionreformen.

Les teksten til landbruksstrategien her.

Grafisk utforming blir ferdig i mai.