Det har siden slutten av 1990-tallet og fram til i dag vært gjennomført flere runder med kartlegging av naturtyper både i Aust-
 og Vest-Agder. I løpet av de snart 20 årene har det skjedd store endringer i metodikk og i krav til kvalitet på data. Derfor er det også store kvalitetsforskjeller på det som i dag vises i Miljødirektoratets Naturbase.

Gamle lokaliteter kartlegges på nytt
Fylkesmannen har gjennom flere år nå jobbet med å bedre kvaliteten på data i Naturbase. Det er blant annet blitt jobbet mye med kulturlandskapslokaliteter. De siste to årene har imidlertid naturtyper i skog vært hovedarbeidsområde. Vi har laget oversikt og prioriteringslister over alle kartlagte lokaliteter med feil og mangler. Mange av disse områdene vil i sommer og høst bli oppsøkt på nytt av kartleggere som vil gå gjennom både områdebeskrivelser og verdivurdering. Avgrensingen blir også vurdert på nytt.

Det er Faun Naturforvaltning som har fått oppdraget med å gjennomføre kartleggingen, og oppdaterte data vil være på plass i Naturbase i løpet av våren 2017.

Får du besøk av kartlegger?
I utgangspunktet vil kun allerede registrerte områder kartlegges i år. Utføring av oppdraget vil innebære ferdsel på utmark, i henhold til ferdselsretten nedfelt i friluftsloven. Vi har ikke mulighet til å informere hver enkelt grunneier, men områdene som er valgt ut vises i dette kartet: http://arcg.is/29NehNu

Foto: øystein moi