– KUKRAFT er en viktig del av TINEs miljø – og innovasjonsarbeid med å få bilparken over på fornybar energi. Vi skal ha minst 100 av våre biler over på kumøkkbasert biogass innen 2020 gitt at infrastruktur er på plass Når vi som første matprodusent i Europa tar i bruk biogass fra egen kumøkk skaper det ikke bare klimagevinster, men også nye muligheter hos våre melkebønder og TINE som fremtidig energiprodusent. I samarbeid med Rambøll skal vi også se på forretningspotensialet på biogassproduksjon. TINE skal ikke sitte igjen på perrongen, når bio-toget går nå, sier Lars Galtung, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE.

Han håper også på kraftfulle tiltak fra myndighetene i tiden framover.

-Det har vært brukt sterke virkemidler i forhold til el-biler. Jeg håper at myndighetene følger opp med incentiver for å få på plass infrastruktur og gode markedsbetingelser for biogass basert på husdyrmøkk. Myndighetene har tidligere satt seg mål om å utnytte 30 prosent av husdyrmøkka til energiproduksjon. TINE vil gjerne hjelpe til med å nå den målsettingen, sier Galtung.
Ny innovasjon gir økt klimaeffekt
Testprosjekter hos Greve Biogass har gitt oppsiktsvekkende resultater i forhold til produksjon av biogass fra kumøkk i kombinasjon med matavfall. Denne kombinasjonen oppnår 25% bedre effekt enn tradisjonell biogassproduksjon basert på kun husholdningsavfall. Det betyr at tilførsel av kumøkk gir verdens mest effektive og klimavennlige biogassproduksjon.Kumøkka gir den beste bakteriekulturen som bryter ned matavfallet til biogass, og gir et betydelig økt gassutbytte ved å erstatte vann med flytende kumøkk.

17 000 kuer nok
Ved å utnytte kumøkk til drivstoffproduksjon, skapes et unikt kretsløp av egenprodusert, fornybar energi. Møkk fra 1 ku gir sammen med matavfall nok biogass til å drive en liten personbil i cirka 25 000 km. TINE kjører 58 millioner kilometer tungtransport i året, noe som krever biogass produsert på kumøkk fra 17 059 kyr om all TINEs transport skulle legges over på biogass (kilde: Greve biogass). Disse «energileverandørene» finnes allerede i TINE-fjøs landet over.

Når vi i tillegg kan regne en reduksjon av klimagassutslipp på 4,3 tonn CO2 per ku per år om kumøkka brukes til biogassproduksjon, vil de 200 000 norske kyrene som tilhører TINEs «ku-park» både kunne drifte all egen transport, og utslippene fra landbruket vil kunne reduseres med 860 000 tonn CO2 per år.

-Møkk er energi og vi løser både en miljøutfordring og en energiutfordring med kua som kraftverk - Kukraft, avrunder Galtung.