Færre veit kanskje at det finnnast ei nemnd som utarbeider grunnlaget partane vert samde om som utgangspunkt for forhandlingene. Det er «Budsjettnemnda for jordbruket» si oppgåve å syte for at dette skjer.

Her kan du orientere deg i eit, på mange måtar, komplisert landskap.