Det nye fjøset på Holt under bygging.

Det nye fjøset på Holt under bygging. (Foto: Reidar Tveiten / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

 Noe måtte gjøres med den eksisterende driftsbygningen på Holt i Tvedestrand. Valget falt på å bygge helt ny driftsbygning i stedet for renovering og ombygging av den eksisterende driftsbygningen. Dette ga rom for å tenke nytt bl.a. om hvilken energiløsning som skal etableres i ny driftsbygning. I denne sammenhengen var det da naturlig å se på muligheten for å utnytte energien som finnes i husdyrgjødsla på skolen i et biogassanlegg. Skolen planlegger nå for et biogassanlegg av type Telemarksreaktor, hvor gjødsla fra både ku, sau og gris skal inngå som substrat.

For å dekke en betydelig større del av energibehovet, ble det valgt å kombinere biogassanlegget med et flisfyringsanlegg med en energiproduksjonskapasitet på ca. 150 kW slik at biogassanlegget og flisfyringsanlegget tilsammen kan tilføre nødvendig energi til oppvarming av aktuelle bygninger. Etter planen skal det også bygges et eget enkelt bygg for alle tekniske installasjoner. Bygget vil dimensjoneres slik at det kan fungere som opplæringsarena for inntil 30 elever.

På deler av taket som vender mot syd skal det monteres solceller. Disse skal levere strøm til intern bruk, og overskudd skal lagres i en batteribank. Denne vil fungere som reserveløsning ved eventuelt strømbrudd og vil da erstatte konvensjonelt nødstrømsaggregat.

I tillegg til å være et moderne fjøs med både melkerobot og melkestall, småfeavdeling tilpasset økologiske krav og innovative energiløsninger, vil det ligge godt til rette for at alle elevene ved skolen, og ikke bare de som går på naturbruk, kan bruke bygget som en viktig læringsarena for bioøkonomi og det grønne skiftet.

Hovedbygningen på Holt.

Hovedbygningen på Holt. (Foto: Reidar Tveiten / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)