Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune ønsker å gi følgende innspill til
Landbruks- og Matdepartementet før jordbruksforhandlingene 2016:

1.Tilskuddene til det grovfôrbaserte husdyrholdet, inkludert beiting må styrkes.

2. Investeringsviljen og rekrutteringen til landbruket må styrkes gjennom å økeinvesteringsstøtten og sikre fylkenes andel av slike bevilgninger.

3. Innføre en investeringspakke retta mot nybygging og ombygging til løsdrift i storfeproduksjoner. For at melk- og storfekjøttproduksjon fortsatt skal være en bærebjelke i norsk jordbruk, ikke minst i Vest-Agder, og samtidig gjøre det økonomisk forsvarlig å bygge til løsdrift tilpasset arealgrunnlaget, anbefaler vi: En særskilt budsjettbevilgning i form av en flerårig investeringspakke øremerket for ombygging til løsdrift.
Midlene må innrettes mot mindre og mellomstore fjøs tilpasset arealgrunnlaget.

4. At strukturinnretningen på produksjonstilskuddene forsterkes. I oppgjøret i 2014 ble det satt i verk en omfordeling som de små- og mellomstore brukene kom dårlig ut av. Disse utgjør ryggraden i Agderjordbruket og må styrkes, ikke svekkes.

5. En profil som sikrer matproduksjon på store og små bruk må videreføres.

6. Det bør sikres en inntektsutvikling som skaper framtidstro i næringen, både for de som har investert og de som ønsker å investere i matproduksjon.

7. Landbruket gjennomfører kontinuerlig effektivisering og utviklingsarbeid, og satsing på disse områdene bør styrkes. Satsingen på kompetanse i alle ledd innenfor næringskjeden for mat må styrkes. FoU på klimatiltak i hele verdikjeden fra jord til bord må vektlegges. Dette inkluderer blant annet fylkeskommunenes landbruksutdanning, midlene til rekruttering, likestilling og kompetanse, Landbruksrådgivingen og NIBIO.

8. Aktivitetene i Kystskogbruket bør styrkes.

9. Gjennomføre endringer i regelverket slik at hverdagen for bonde og forvaltning blir enklere og mer effektiv. Forenkling må allikevel ikke gå på bekostning av mulighetene for å kunne målrette virkemidler i forhold til struktur og distrikt.

10. For å stimulere til rekruttering i landbruket bør velferdsordningene styrkes og utvides slik at de i større grad er tilpasset et moderne arbeids- og familieliv.

11. For at erklæringene fra Næringskomiteen og Regjeringsplattformen skal være mulig å overholde, må det forutsigbare og gode rammer i landbruksnæringene. Dette for å oppfylle mål om opprettholdelse av sjølforsyningsgraden og sikker mat

 

Fylkesleder i Vest-Agder Bondelag, Tor Erik Leland, sier i en kommentar at han er godt fornøyd med at  fylkeskommunen på denne måten velger  å engasjere seg i en viktig sak.
Leland konstaterer også at politikerne på fylkeshuset, og tillitsvalgte i Norges Bondelaget, langt på vei synes å ha sammenfallende meninger om de samme hovedtrekkene i landbrukspolitikken.
- Det er en god følelse å ha fylkespolitikerne i ryggen, avslutter Leland på ei skurrete telefonlinje fra gården sin - øverst i Selandsdalen.