Torleiv Roland har vore på vitjing hjå ekteparet Åse Grete og Ole Magne Byremo - og etter avtale med forfattaren sjølve så kringkastar me denne flotte artikkelen her på nettstaden vår:

 

Fra tanker til ny driftsbygning

På Høyland i Grindheim er det nå fornøyde bønder med ny driftsbygning klar til innflytting 15. november.

Av: Torleiv Roland:

På Høyland i Grindheim i Audnedal kommune bor ekteparet Åse Grete f.1971 og Ole Magne Byremo f. 1964. De har to barn, Jim Inge f. 1996 og Grete Lill f. 2000.

Utvikling av gården

I flere år hadde de tanker om hvordan de skulle utvikle gården og videreføre driften. Utgangspunktet var at drifts-bygningen fra 1952 var gammel og nedslitt. Det var i 2012 en egen melkekvote på 150 000 liter og leid kvote på 40 000 liter. I det gamle fjøset var det ikke mulig å fylle melkekvoten, det var heller ikke plass til oppdrett av okser og kviger. Det var 35 vinterfôra sauer på bruket. Ole Magne dreiv også aktivt i egen skog med avvirkning og kulturarbeid. Egen jord med eng og beite var på 185 daa, i tillegg ble noe skogsmark brukt som beite. Det var da leiejord på 200 daa og mulighet for mer leiejord. Åse Grete hadde tatt over taxikjøring i bygda og skaffa seg en arbeidsplass med det. Barna, særlig Jim Inge hadde stor interesse for gården og hadde skaffa seg avløyserjobber samtidig som han gikk på landbruksmekanikerlinje på Byremo videregående skole.

NLR Agder har vært med i plan-leggingsprosessen på dette bruket i flere år. I samarbeid mellom rådgiver og brukere på gården ble det satt opp denne visjonen for bruket:

Bygge opp et framtidsretta bruk for egen og neste generasjon. Mer lett-vint hverdag både på kort og lang sikt. Opprettholde nåværende drifts-resultat med investering i ny drifts-bygning. To fulltidsarbeidsplasser på gården når taxikjøring er med i framtidig plan.

 Ut fra visjonen ble det satt opp følgende mål:

-Ny driftsbygning bygd i tre med melkerobot ferdig høsten 2015.

-Økning i melkekvote på sikt til 400 000 liter.

-Bygge opp sauehold til 80 vinterfôra sauer.

-Øke grovfôrgrunnlaget med mer leiejord og eget beite.

Fokus på kostnader

Prosessen ble intensivert i 2014. Det ble innhenta tilbud på ny drifts-bygning til 48 melkekyr pluss påsett og oppfôring av okser. Det ble undertegna leiejordsavtaler og leid mer melkekvote. Den første kalkylen på ny driftsbygning var på 10,3 mill. kr. Det var en del gjeld på gården fra før. Både bonde, NLR-rådgiver, bank og Innovasjon Norge hadde klar formening om at det måtte til en ny prosess med å kutte ned kostnader på ny driftsbygning.

I arbeidet med å kutte kostnader ble kanalomrøring endra til vakuum-nedslipp for gjødsel. Det ble tatt ny kontakt med flere entreprenører og med Fjøssystemer som skulle levere innredning. Det ble valgt å ha en stolperekke i den ene kanten av fôrbrettet. I denne fasen klarte en å kutte kostnadene til 8 mill. kr. Det ble gitt BU- tilskudd på 1 mill. kr og lånefinansiering ble delt mellom Innovasjon Norge og SR Bank. Byggeprosessen ble utsatt til 2016. Det ble da også bedre tid til å rekruttere kalveferdig kviger slik at melkekvote kunne fylles fra 2017.

Det ble valgt lokale entreprenører både til grunnarbeid, betongarbeid og snekkerarbeid. Selve bygget i slipp-laft ble levert av Alvdal Skurlag. Stig Løland som er nabo til bruket ble ansvarlig byggeleder og sto for snekkerarbeidet. Snekkerarbeidet ble betalt på timebasis.

Snart innflyttingsklar

Nå står bygget ferdig utvendig og betongarbeidet er avslutta. For NLR Agder har det vært en glede å vært med i prosessen fra planlegging til at bygget skal stå klar til innflytting 15. november. Bonden Ole Magne Byremo er fornøyd både med at budsjettet holder, med et fint og tiltalende bygg i tre, med framdriften og med alle involverte i byggeprosessen. Han ønsker også å trekke fra SR Bank som har vært positive og trodd på prosjektet, på folka på gården og har hatt ønske om å stille opp med finansiering for å skape et levedyktig bruk.

På Høyland i Grindheim er det ikke flate fine jorder, leiejorda er heller ikke lettvint. Men Ole Magne har vist gjennom mange år at han steller jorda godt og har dermed hatt lett få ny leiejord. Grovfôrgrunnlaget er godt. Det er i 2016 høsta grovfôr på 370 daa, i tillegg er det rundt 200 daa innmarksbeite pluss utmarksbeite. Gjennom flere år har han rydda og opparbeida gode beiter. Disponibel melkekvote fra 2017 er på 280 000 liter. Det er fortsatt ønske om melkekvote på 400 000 liter, men det ble valgt å ikke være med i budrunde som stadig øker leieprisene på melkekvote. Maskinparken er nå moderne, det er noe nabosamarbeid i slåtten med annet bruk. Sønnen Jim Inge trår til når han har mulighet.

Vi i NLR Agder har hele tida hatt god tro på folka på bruket og ønsker lykke til med ny driftsbygning og framtida på bruket. Driftsplanen utarbeida av NLR Agder med melkekvote på 280 000 liter gir i 2017 et driftsoverskudd etter finansutgifter på kr 536.000,-