Hvert år inviteres landets fylkeskommuner til å gi innspill til landbruks- og matdepartementet, før jordbruksforhandlingene i mai. Det gir anledning til å signalisere både generelle og spesielle synspunkter som er viktige i de forskjellige landsdeler.
- At begge fylker vektlegger viktige bærebjelker for Agderlandbruket, som videreføring av markedsregulering, satsing på beite både på innmark og i utmark, sterke struktur- og distriktsvirkemidler og videreføring av fylkesvise omsetningsregioner for melk, viser at våre fylkespolitikere har forstått distriktslandbrukets muligheter og utfordringer, sier Finn Aasheim fra Bondelagets Agderkontor.

Av møteprotokollene framgår at de fleste partier engasjerte seg og hadde konstruktive innspill i møtene:
I Vest-Agder fremmet Krf, Ap, Sp og Sv et felles forslag, mens V fremmet eget forslag. Det endelige vedtaket ble støttet av alle unntatt regeringsprtiene H og Frp.
I Aust-Agder fremmet både Krf, Frp og V egne forslag. Det endelige vedtaket fikk bredt flertall i fylkesutvalget.

Møteprotokoller, med de vedtatte innspill i sin helhet, finner du på fylkeskommunenes nettsider:

Vest-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Bondelagets Finn Aasheim og fylkesvaraordfører, og leder av Landbruksforum Aust-Agder, Jon-Olav Strand, fra en tidligere anledning