Driftsresultatet (EBIT) i 2015 ble 437 millioner kroner.  Driftsmarginen for 2015 ble 2 prosent. EBITDA-margin for året er 4,5 prosent, mot 4,3 prosent i 2014. EBITDA-marginen (uten engangseffekter) i tertialet er 6 prosent, 0,5 prosentenheter høyere enn samme periode i fjor.Produktiviteten, målt i omsetning per årsverk, er fortsatt i positiv utvikling i konsernet. Omsetningen per årsverk var i 2015 4,2 millioner kroner, sammenlignet med 3,9 millioner kroner i 2014.

Fortsatt fall i markedsandelene innenfor merkevarekategoriene, vekst i butikkenes egne merkevarer, og reduksjon fra fire til tre innkjøpere i dagligvarehandelen, en utfordrende situasjon i kyllingmarkedet og en dårlig grillsommer førte til at 2015 var et utfordrende år for Nortura. En solid innsats fra ansatte, god kostnadskontroll og styring bidrar likevel til et forbedret resultat.

– 2015 har vært et utfordrende år for norske egg- og kjøttprodusenter og Nortura. Gjennom tøffe prioriteringer og ansvarlig økonomisk drift, leverer Nortura likevel et bedret resultat. Dette legger grunnlaget for fortsatt vekst i et marked i kraftig endring.  Jeg vil trekke fram den ekstraordinære innsatsen fra ansatte som har bidratt til god kostnadskontroll, sier styreleder Sveinung Svebestad.

Målet for inneværende konsernstrategiperiode er å skape et sterkere, mer lønnsomt og et enhetlig Nortura som er en motor i norsk egg- og kjøttproduksjon.

– Med dette resultatet har vi lykkes i å oppfylle de økonomiske målene i det første året av en treårig strategiplan. Framover skal vi jobbe tettere sammen med kundene, og har som mål å ta en tydeligere rolle i bioøkonomien slik at vi kan være en drivkraft i det grønne skiftet, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg

Markedsutvikling
Konsernets inntekter går tilbake med 0,7 prosent i tertialet men øker med 1 prosent for året samlet. Konsentrasjon av dagligvaremarkedet gir en negativ volumeffekt for dagligvaresalget, spesielt for 3. tertial, samtidig som kjedenes satsning på egne merkevarer har fortsatt i 2015.  For året kompenseres dette av helårseffekt av kjøpet av Prima Slakt, fortsatt salgsvekst gjennom Norfersk og positive valutaeffekter fra utenlandske datterselskaper.

Året er preget av ubalanse i kyllingmarkedet og negativt mediefokus på kylling. Dette har medført redusert volum gjennom verdikjeden og et høyt lagernivå. Samtidig har etableringen av kylling produsert uten Narasin for NorgesGruppen gitt en positiv effekt for Prior i tredje tertial. Konsernets samlede markedsandel i dagligvaremarkedet faller med 1,4 prosentenheter mot fjoråret, mens Nortura sine merkevarer har mistet 1,5 prosentenheter.   

For å kunne styrke selskapets posisjon og handlingsrom, har Nortura blant annet etablert to nye enheter, KjøttCompagniet og Nye Salgskanaler. KjøttCompagniet skal være en effektiv forretningsmodell med fokus på matspesialiteter laget av de beste råvarene Norge har å by på ved å foredle medlemmenes «verdikjedeskatter» i samhandling med andre.

– Nye Salgskanaler jobber med å selge Nortura sine merkevarer til nye kunder i nye kanaler. Dagligvarer på nett er nå i sterk vekst i Norge og folks handlevaner er i endring. Dette markedet er det interessant å følge med på for Nortura, sier Kolberg.

Industristruktur
Det er foretatt flere endringer i industristrukturen i 2015. Storfeslakting fra Nortura Tønsberg er faset ut tidlig i 2015. Ekspedisjon i Bergen er vedtatt nedlagt og hovedaktivitetene overføres til Nortura Forus i begynnelsen av 2016. I tillegg etableres det en mindre «satellitt-ekspedisjon» i Bergen. Nortura Lillehammer er vedtatt nedlagt og prosjektering av nybygg på Nortura Rudshøgda startet i 2015. I løpet av 2017 vil aktiviteten på Lillehammer opphøre og i sin helhet flyttes til Rudshøgda. Ekspedisjonen i Trondheim ble i 2015 besluttet flyttet til Nortura Malvik. Da vedtaket ble fattet, startet detaljplanlegging av tilbygget på Malvik, og i løpet av februar 2017 vil aktivitetene på Tunga bli avsluttet. I 2015 ble det også vedtatt å flytte deler av pølseproduksjon ved Nortura Målselv til Nortura Tønsberg og Nortura Forus. Nortura Målselv produserer pølser og deiger til markedet i Nord Norge, og volumet er tilpasset råvaretilgangen ved anlegget.

Overflyttingen av volumet går etter oppsatt plan.

Nye Hærland ble ferdigstilt i 2015 og har blitt et fremtidsrettet anlegg som, til tross for uheldige overskridelser, leverer i tråd med forventningene. Læring fra Hærland-prosjektet vil bli brukt i fremtidige prosjekter i Nortura.

Forprosjektering av nye Nortura Kviamarka har i 2015 kommet godt i gang. Det er gjennomført konsept- og skissefase som grunnlag for den pågående forprosjektfasen. Forprosjektet vil avsluttes våren 2016, og vil da danne grunnlaget for en videre beslutning.

Slakt og skjæring
Nortura har i 2015 hatt økning i tilførslene for samtlige dyreslag, med unntak av kylling. Reduksjonen for kylling var ca. 7 000 tonn.

– Vi har fått flere eiere og markedsandelene i tilførselsmarkedet er økt. Jeg er meget godt tilfreds med den voksende oppslutningen rundt Nortura fra den norske bonden. 650 bønder ble nye eiere i løpet av året, og vi er nå oppe i mer enn 19000 eiere, sier Svebestad.

De samlede slaktekvantumene fra firbeinte dyr øker med 14 352 tonn (9 prosent) i 2015. Økningen skyldes i hovedsak oppkjøpet av Prima.

Skjærekvantumet for firbente økte med 1 988 tonn (2 prosent) i år.
Foredlet kvantum kjøtt (alle dyreslag) er redusert med 12 242 tonn (9 prosent) i år.

Innveid mengde egg er økt med 1 166 tonn (3 prosent) i år.

Størst relativ økning har Nortura hatt på kalkun og småfe med henholdsvis 10 og 7 prosent. Nortura har også en liten økning i markedsandel.

For lam kom veksten gjennom 38 000 flere slakt og en økning på 0,3 kg i lammevektene. Det er andre år på rad med betydelig økning, og Nortura har økt sin markedsandel med ytterligere 0,7 prosentpoeng.
Størst kvantumsøkning i tilførsler har Nortura hatt på gris. Økningen i 2015 ble 3 500 tonn, som er vel 4 prosent. Dette knytter seg i sin helhet til økte slaktevekter. Nortura sine markedsandel ble marginalt lavere, minus 0,1 prosentpoeng.

Nortura hadde i 2015 økte tilførsler også av storfe, som i sin helhet skyldes økning i gjennomsnittlige slaktevekter med nesten ni kg. Antall slakt er redusert med knapt 1 000. Nortura sin markedsandel har økt med vel 1 prosentpoeng.

For kylling har det gjennom året blitt satt i verk sterke produksjonsregulerende tiltak på grunn av betydelig nedgang i salget. Salgsnedgangen var spesielt merkbart i første halvår. Selv om salget tok seg opp igjen utover høsten ble produksjonen i 2015 14 prosent lavere enn i 2014.

Tilleggsytelser øker med 38 millioner kroner i 2015 målt mot 2014. I 2015 var tilleggsytelsene på 557 millioner kroner.