(Tekst / informasjon er hentet fra nettsidene til  Statsforvalteren i Agder / 14.04.21 )

Grunnvilkår

Det er mangel på arbeidskraft under innhøsting som gir grunnlag for erstatning for produksjonstap. De øvrige vilkårene i erstatningsordningen må også være oppfylt:

 • Du må ha rett til produksjonstilskudd.
 • Du må ikke ha mulighet til å dekke tapet på annen måte.
 • Du må ha meldt fra til kommunen om vanskeligheter med å skaffe nødvendig arbeidskraft. Kommunen skal foreta stedlig kontroll av alle foretak som melder fra om skade til kommunen.
 • Produksjonstap som følge av mangel på arbeidskraft under etablering og stell av kulturen før den er høstemoden kommer ikke inn under ordningen.

Særlige vilkår

Det sentrale vilkåret for erstatning er at manglende innhøsting må skyldes restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien. Med «restriksjoner» menes her krav satt av norske eller utenlandske myndigheter knyttet til ut- og innreise, og som utgjør en hindring som foretaket ikke med rimelighet kan unngå. Det kan eksempelvis være tilfeller der smitteverntiltak tilsier at arbeidskraft ikke er tilgjengelig pga. karantene.

Avgrensning

Kulturene som er med i ordningen er:

 • frukt
 • bær
 • grønnsaker
 • poteter
 • veksthusgrønnsaker

Manglende marked gir ikke rett til erstatning.

Generelle dokumentasjonskrav

Dokumentasjonen må være i samsvar med regnskap slik at oppgitte data er mulig å kontrollere.

 • Dokumentasjonen som skal følge søknad (evt. ettersendes) og legges frem ved kontroll, skal oppfylle kravene som fremkommer i gjeldende bokføringsforskrift. Beregningene som blir lagt til grunn ved erstatning skal kunne dokumenteres med originalbilag, slik at beregningene er kontrollerbare og kan etterprøves.
 • I hver vekstgruppe inngår både vekster med og uten avlingssvikt i erstatningsberegningen. Avling i skadeåret fastsettes på grunnlag av dokumenterte salgs- og beholdningsoppgaver for foretaket. All avling i skadeåret skal medregnes, uavhengig av kvalitetsforskjeller.
 • Avlingen kan dokumenteres med kopi av hovedbok fra regnskapet for gjennomsnittsårene. Skadeårets avling dokumenteres ved regnskapsbilag. Regnskapsdata bør attesteres av regnskapskontoret eller revisor.

Særlige dokumentasjonskrav

Søker må dokumentere:

 • at behovet for sesongarbeidskraft faktisk er til stede
 • at manglende tilgang på arbeidskraft som følge av pandemien er årsaken til at avlingen står uhøstet
 • at foretaket har utført alle nødvendige tiltak for å få høstet så stor avling som mulig og har bestrebet seg på å redde avlingen

Eksempler på det siste kan være å skaffe norske høstemannskaper eller høstemannskaper fra land med mindre strenge restriksjoner. Selvplukk og maskinell høsting skal også være vurdert. Tapsbegrensingsplikten gjelder som i erstatningsforskriften for øvrig.

Egenrisiko, minsteutbetaling og toppavgrensning

Egenrisiko: Egenrisiko utgjør 30 % sammenlignet med gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe.

Øvre grense: For skadeåret 2021 kan det utbetales inntil 2 000 000 kroner i erstatning innenfor hver vekstgruppe frukt, bær, grønnsaker og potet. Det har ingen betydning om årsaken til produksjonssvikten skyldes klimatiske skader eller restriksjoner i forbindelse med koronapandemien, eventuelt en kombinasjon av disse erstatningsgrunnlagene.

Nedre grense: Den nedre grensen for utbetaling av erstatning er 5 000 kroner samlet utbetaling til foretaket.

Behandling av søknaden

Søknaden sendes til kommunen som sjekker opplysningene du har sendt inn.

Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og fatter vedtak.

Søknadsskjema, søknadsfrist og relevant regelverk

Søknadsskjema og relevant regelverk er tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider.

Søknadsfristen er 31. oktober.