Tekst: Silje Lunden Gotehus / Fylkesmannen i Agder - Foto: Norges Bondelag

Alle organisasjonene som var representert hadde et kort innlegg der de delte sine erfaringer. Mange har opplevelsen av at det gikk bedre vi fryktet i sommer. En del bønder fikk en grei sisteslått og fikk høstet mye fiber mot slutten av sesongen. For sauebøndene sin del har godt høstbeite bedret situasjonen. Det er mange som har kjøpt importert fôr og økt bruk av kraftfôr og grovfôrerstattere har vært redningen i mange fjøs. Erstatningsordningen og tilleggsbevilgninger gjennom krisepakken har vært viktig for å bøte på ekstrautgiftene mange har hatt til bl.a. fôrinnkjøp og vanning.

Økt innmelding til slakteriene

Slakteriene har merket effekten av en sommer der det har vært lite fôr på gårdene. Jens Eide forteller at de har hatt mer enn en dobling i slaktemengde på både ku og kalv fra august og frem til nå, sammenlignet med samme periode året før.  Fatland melder om over dobbelt så mange slaktede kalver og kviger som året før og noe økning for kyr. Hos Nortura var det en dobling i antall slakt for kalv og kviger i denne perioden, sammenlignet med året før, samt en liten økning i slaktede kyr. Økningen i slakt av kviger vil spesielt påvirke besetningene i flere år fremover, men tallene er bedre enn vi fryktet da det sto på som verst i sommer.

Import av fôr

Felleskjøpet Agder og Rogaland har til sammen importert ca. 2300 tonn grovfôr til Agder i 2018. Det er blitt tatt inn frøhøy og halm fra Danmark og lucernehøy fra Italia og Spania. Fokuset til FKRA har hele tiden vært å holde prisene for grovfôr nede og å importere trygt fôr til Agder-bøndene. Fiskå Mølle har importert til sammen ca. 3000 rundballer og har hatt en markant økning i salg av grovfôrerstatter og fiberrike kraftfôr. Fiskå Mølle solgte f.eks. 160 tonn av sin grovfôrerstatter i desember, mot 28 tonn i mai. I tillegg til importfôret ble det sikret ca. 2500 rundballer ved å slå korn til grønnfôr. NLR sendte også ut informasjon om høstsåing av raigras og erfarte at dette gav resultater.

Vårknipe?

Noen bønder opplever at krisen fortsatt er tilstede og får ikke senket skuldrene før en eventuelt god førsteslått er tatt. En del får seg en overraskelse når de begynner å fôre med 3. slåtten og ser hvor mye dårligere dette fôret er sammenlignet med det som er høstet tidligere på sommeren. For de som opplever en vårknipe, er det heldigvis fortsatt fôr å få tak i. Fiskå har fôr igjen fra den siste båten som kom til landet, og FKRA har mer fôr i bestilling.

Tryggere sammen

Gjennom sommeren har vi også sett hvor viktig det er at landbruksnæringen står sammen. Når krisen er et faktum, blir kollegaer fra andre gårder og samarbeid mellom de ulike landbruksorganisasjonene viktigere enn noen gang. Erfaringen fra i sommer er at samarbeidet og den store innsatsen som ble gjort hos de ulike aktørene førte frem. Samarbeidet med organisasjonene som var representert på møtet på Fylkeshuset fortsetter i årene fremover. For å stå sterkere neste gang krisen rammer, ble det på fredag også satt ned et utvalg som skal jobbe videre med en felles plan for landbruket på Agder.

 

Disse var representert på møtet: Fylkesmannen i Agder, Jens Eide, Fatland, Bondelaget, Felleskjøpet, NSG, NLR, TYR, Bondelaget, Tine, Norsk bonde- og småbrukarlag, Fiskå Mølle og Nortura.