Bakgrunn for vedtaket

Kvote for lisensfelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 om skademotivert felling av rovvilt, der det på forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet.

Lisensfelling er et virkemiddel for å begrense rovviltartens vekst og/eller utbredelse. Rovviltnemnda vedtok en kvote på to – 2 - dyr for lisensfelling i 2015/2016, jamfør brev av 22. juni 2015. Kvoten ble fylt ved fellinger i Buskerud (Gol) og Telemark (Fyresdal) i oktober,begge hanner. I etterkant er det igjen påvist ulv i regionen (Telemark og Aust-Agder). Økt kvote for lisensfelling vil derfor kunne være et nødvendig tiltak for å begrense ulvens utbredelse i regionen og avgrense framtidige tap.
Foto: øystein moi