NRK- Sørlandet hadde 16.06. et innslag om denne problematikken hvor bl.a. lederen av Arendal Bondelag, Roy VidarSvendsen, blei intervjuet. Innslaget ser du her.

– Jeg er redd for å få den i fôret, for det kan få så store konsekvenser, sier han til NRK

 

Statsforvalteren i Agder skriver slik på sine nettsider;

Landøyda har økende utbredelse langs kysten på Agder. Tidligere var det først og fremst et problem i vestre del av Agder, men nå brer planten seg østover, og den dukker opp på stadig nye lokaliteter. Landøyda er i år observert blant annet i Froland, Arendal, Tvedestrand, Lillesand og Birkenes i tillegg til de kommunene i gamle Vest-Agder der planten har vært et stort problem i mange år.

Landøyda er ei flerårig plante som sprer seg med frø. Hele planta er giftig og kan føre til kronisk leverskade på dyr som spiser den. Landøyda er spesielt farlig for storfe og hest.

Rosett av landøyda.

Rosett av landøyda. Foto: Rolf Hjelmstad.

Revidert handlingsplan for bekjemping av landøyda 2020–2023

De senere år har det kommet bekymringsmeldinger om dette ugraset til både kommuner, Fylkesmannen, veieiere, bondelag og Norsk landbruksrådgivning Agder (NLR-Agder). Det ble i 2016 utarbeidet en handlingsplan for å redusere omfanget av problemugraset landøyda. Handlingsplanen er revidert for perioden 2020–2023 i et samarbeid med representanter fra NLR-Agder, Bondelaget, Fylkeskommunen, Staten vegvesen, Fylkesmannen (landbruk og miljø) og kommunene.

Det overordnede målet med handlingsplanen er å redusere bestanden av landøyda på Agder og redusere spredning til nye områder.

De ulike aktørene er ansvarlige for å følge opp tiltakene de har foreslått for egen organisasjon. Fylkesmannen har ikke mandat til å pålegge aktørene å gjennomføre tiltak.

Vi er avhengige av en felles dugnad for å oppnå resultater. Et godt eksempel på en felles dugnadsinnsats mot landøyda er bekjemping av landøyda i naturvernområder langs Listastrendene. For å begrense frøproduksjonen gjennomførte Fylkesmannens miljøvernavdeling luketiltak i to verneområder langs Listastrendene sammen med skoleelever, bønder og kommunen. 

Mer informasjon og tilgjengelige dokumenter finner du på nettsidene til Statsforvalteren i Agder