Når det er behov for ei hjelpande hand, eller fem, ja så stiller dei velviljug opp - både styremedlemmer og trugne bondelagsmedlemmer frå heile røystekrinsen. Denne veka vitja dei heradstyret i Sirdal. Her serverte dei god mat - og velmeinande ord til dei folkevalde.
Tor Arne Liland helsa møtelyden med desse velvalde orda, og stort betre kan det vel neppe gjerast:
 

Sirdal Bondelag  er opptatt av : Landbruk og bosetting  i hele kommune, jordvern , godt stell / rydding av kulturlandskapet ,nyetablering  og nydyrking.For oss er det også viktig å stelle godt med dyrene og fremme god dyrevelferd.  Vi ønsker å være en pådriver for å opprettholde de eksisterende brukene og gi muligheter for att de unge kan etablere seg og overta drifta. Vi har det siste året øket medlemsmassen fra 78 til 112 medlemmer,over halvparten  er bruksmedlemmer eller nært knyttet til gårdens drift.

For oss er det viktig å være med på å prøve å forme en landbrukspolitikk som passer for distriktene. Dette gjøres ved å delta på møter fylkesvis eller regionalt og å sende innspill som kan trekkes inn i jordbruksforhandlingene. Slik det nå har utviklet seg,ser det ut som att det  å få til en  form for kanaliseringspolitikk kan bli meget aktuell,flere politiske partier synes å se behovet for dette. Vi har dessverre  i de senere årene opplevd en dreining mot att det legges ned mye jord som det har blitt dyrket gras på ,dette vil i de aller fleste tilfellene være areal som forsvinner ut a næringen. Grasarealet som forsvinner ute i distriktene,kommer mange ganger igjen i sentrale gode jordbruksdistrikter på østlandet og i Trøndelag, steder hvor det er gode muligheter å dyrke matkorn og annet korn til kraftfor. Det er derfor viktig att det formes politikk som gjør det atraktivt å dyrke korn hvor det er mulig.

Landbruket står relativt sterk i Sirdal med hensyn til drift av arealer, folk står på og  grunnet mye leiejord, som for øvrig ikke er noe ønsket situasjon  er det lite nedgang i areal som er i drift samenlignet med tall fra 1995. Selv om mye areal har gått ut av drift er det dyrket mye nytt areal og ryddet mye  nye kulturbeiter. Vi er likevel i den situasjonen att det blir store avstander mellom gårdsbrukene  i Sirdal,vi må gjøre det vi kan for å beholde ett levende landbruk i kommunen vår !

Ett levende landbruk  skaper mange ringvirkninger, det skaper aktiviteter og er med på å støtte opp om annet næringsliv i kommunen. Det er mange entreprenører,  håndverkere  og andre lokale bedrifter som får oppdrag for bøndene.  Bøndene ønsker også å være med å bidra innen beredskap og redning når dette måtte være nødvendig , lokalkjendtskap  og allsidig utstyr som de disponerer kan komme godt til nytte.

Tor Arne Liland (t.h.) i venskapeleg ordskifte med sjølvaste ordføraren, Thor Jørgen Tjørhom    

 Som bønder ønsker vi å bidra på tilstelninger og sosiale aktiviteter for barn og voksne. Årlig  står bondelaget for gårdsbesøk for 3. klassingene ved skolene våre og Sirdalsheimen sitt årlige gårdsbesøk i fbm sauelemminga er også blitt en tradisjon. For å vise de gamle tradisjonene  arangeres det årlig slåttedag og under energifestivalen prøver vi å vise frem en del av husdyrene våre til glede for små og store.

Sirdal Bondelag vil svært gjerne  ta vare på det gode samarbeidet vi har hatt med Sirdals folkevalgte .            Vi er takknemlige for att det er så mange som ser behovet og nytten av landbruket i kommunen vår og bidrar til støtteordninger til innvesteringer i landbruket,disse ordningene bør videreføres og styrkes i fremtiden. Vil spesielt trekke frem ordningen vi fikk til på relativt kort varsel under tørken i sommer.

Det er nok all grunn til å tro att bøndene kommer til å følge med i partiprogrammene,når de foreligger og med bakgrunn i disse og det som er gjort i inneværende periode vil nok bøndene gjøre sin borgerplikt ved høstens valg !

Riktig godt valg til beste for folk og fe i Sirdal .

Foto: privat

 


Tor Arne helsar dei folkevalde i Sirdal. Smilande, blid, offensiv - og sjølvsagt med korrekt
antrekk...  ( foto: privat )