Pr i dag er det ikke alle næringsdrivende som lar kunden få betale med annet enn kort eller andre digitale betalingsløsninger. Regelverket er uklart når det gjelder i hvilke betalingssituasjoner forbruker har rett til å betale med kontanter.

Av bokføringsforskriften fremgår det at alt salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, er kontantsalg. Og videre at slikt kontantsalg skal dokumenteres ved bruk av et godkjent kassasystem. Kassasystemer som har løsning for å ta imot kontanter skal være utstyrt med en tilhørende kassaskuff.

Regjeringen peker på at kontanter er viktig av hensyn til beredskap, samtidig som retten til å benytte kontanter gir en trygghet for mange som synes det er krevende å benytte digitale betalingsløsninger. Det pekes på at om ingen betaler med kontanter eller tar imot kontanter, vil kontanter ikke lenger utgjøre en reell beredskapsløsning dersom en krise skulle inntreffe.  Et tydeligere og mer forståelig regelverk vil innebære en styrking av retten til å betale med kontanter for forbrukeren. 

Forslagene kort oppsummert:

  • I alle typer salgslokale av fast karakter, der en næringsdrivende selger varer eller tjenester, skal forbruker kunne betale med kontanter (tvungent betalingsmiddel) all den tid det i salgslokalet kan betales med kort eller andre digitale betalingsløsninger. Retten til å betale med kontanter, kort og andre digitale betalingsløsninger skal med dette likestilles.
  • Det foreslås unntak for salg av varer fra automater, salg i fra ubetjente salgslokaler og salg i lokaler som bare en begrenset krets av personer har adgang til, med en beløpsgrense på kr 20 000 pr kjøp.
  • Også for persontransporttjenester foreslås det at det skal komme særlige regler.

Lovforslaget kommer også med en utvidelse når det gjelder virkeområdet for enkelte av reglene i finansavtaleloven. En slik utvidelse innebærer blant annet at forbudet mot høye kortgebyrer og høye fakturagebyr vil komme til å gjelde for flere tilfeller enn i dag, f.eks. på legekontorer.