Rapporten viser at det er store muligheter og behov for å effektivisere og målrette sentral dataflyt. Kostnads- og nytteanalyser viser at effektivisering og målretting gjennom innføring av en elektronisk bilagsflyt alene kan potensielt gi en netto nåverdi på over 200 mill. kroner.

Beregningene er gjort for en 10-årsperiode for «landbruksfamilien totalt», det vil si bondens viktigste kunder og leverandører samt regnskapsbransjen. I tillegg vil dette gi andre viktige nytteeffekter. Landbruket er i endring og stiller økte krav til kunnskap, informasjon og godt beslutningsgrunnlag i alle ledd, i tillegg er driftsøkonomien under press. Koordinering og målretting av viktig dataflyt vil bidra til et styrket beslutningsgrunnlag for bøndene og deres samarbeidspartnere. Nytteverdien av bedre beslutninger på ulike nivå vil trolig på sikt langt overstige den nevnte effektiviseringsgevinsten. Mer målrettet dataflyt vil også gi grunnlag for økt fokus på driftsøkonomi hos bøndene, innen regnskapsbransjen, rådgivningstjenesten og hos finansieringsinstitusjonene.

For å realisere dokumenterte nytteverdier bør en samlet landbruksnæring utvikle en felles infrastruktur og faglige standarder for effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte. Norsk landbruk har her en mulighet til å øke sin konkurranseevne gjennom faglig utvikling, god organisering og bruk av teknologi. Det foreslås et hovedprosjekt med 3 deler:

  1. faglig utvikling med avklaring av krav til datatilfang og muligheter for styrket beslutningsunderlag for bøndene og deres samarbeidspartnere
  2. organisering av felles infrastrukturløsninger for dataflyt
  3. teknisk testing av standardisert, elektronisk bilagsflyt mellom bondens kunder og leverandører og regnskapskontorene

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt, Sparebank 1, Økonomiforbundet og NILF har fulgt forprosjektet som en referansegruppe, mens Norges Bondelag, Daldata, Agrodata og NILF har utgjort arbeidsgruppa. NILF har stått for prosjektledelse og ledet referansegruppa. I tillegg til deltagerne i forprosjektets arbeids- og referansegruppe inviteres Gjensidige, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge til å delta i hovedprosjektet.

Du kan lese mere om prosjektet på NILF sine hjemmesider ved å klikke her.