Ny regnskapsførerlov har latt vente på seg, men den 20. november 2020 vedtok Stortinget ny revisorlov. I den nye loven får alle som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven § 1 revisjonsplikt. Dette får konsekvenser for alle regnskapsførerforetak.

Revisjonsplikten omfatter alle regnskapsførerforetak, også de som utfører regnskapsførertjenester i enkeltpersonforetak. Den nye loven trer i kraft fra 1. januar 2021 og vil få konsekvenser for mange regnskapsførere som tidligere ikke har vært under revisjon.

Disse er revisjonspliktige etter den nye loven:

§ 2-1.Revisjonsplikt

Revisjonspliktige skal påse at årsregnskapet blir revidert av ett eller flere revisjonsforetak.

Følgende foretak er revisjonspliktige:

a) aksjeselskaper, bortsett fra aksjeselskaper som i samsvar med aksjeloven § 7-6 ikke har revisjon av årsregnskapet

b) allmennaksjeselskaper

c) stiftelser

d) foretak mv. som det føres tilsyn med etter finanstilsynsloven § 1

e) øvrige regnskapspliktige hvis driftsinntektene av den samlede virksomheten eller foretakets balansesum er lik eller over terskelverdiene fastsatt i medhold av aksjeloven § 7-6, eller gjennomsnittlig antall ansatte utgjør ti årsverk eller mer

f) andre som er revisjonspliktige etter annen lov eller forskrift.

Ikrafttredelse av loven skjer 1. januar 2021, men enkelte bestemmelser i loven kan settes i kraft til ulik tid. Rent praktisk vil vi anta at den nye loven ikke fører til noen konsekvenser ved avleggelse av regnskap for inneværende regnskapsår da den gamle loven vil gjelde for regnskapsavleggelse og revisjon for 2020.  Det er først ved regnskapsavleggelse for 2021 at en vil være underlagt revisjon på bakgrunn av endringene i den nye loven. Enkeltpersonforetak som faller inn under revisorloven § 2-1 d) har med dette noe tid på seg til å finne en revisor en ønsker å benytte.

Forskrift om risikostyring og internkontroll (risikostyringsforskriften) fikk fra og med 1. januar 2021 en utvidelse som gjør at flere regnskapsførerforetak nå omfattes av forskriften. Endringene som trådte i kraft fra nyttår gjør at også regnskapsførerforetak som utøver sin virksomhet i et enkeltpersonforetak omfattes av risikostyringsforskriften. Forskriften fikk en ny paragraf 2, "Forholdsmessighet og virksomhet i enkeltpersonforetak". I endringene som har kommet heter det seg at foretak som er omfattet av forskriften og utøver sin virksomhet i et enkeltpersonforetak skal tilpasse risikostyring og internkontroll etter arten, omfanget og kompleksiteten i foretakets virksomhet. Pliktene som påhviler styret og daglig leder etter forskriften vil for et enkeltpersonforetak påhvile innehaveren av foretaket. Enkeltpersonforetak er ikke underlagt rapporteringsplikten til styret minst én gang i året. Innehaver må selv påse at det etableres rutiner i tråd med forskriften og at rutinene etterleves slik at foretakets plikter overholdes.

Finanstilsynet har uttalt at de forventer en plan for implementering av aktuelle tiltak for risikovurdering, internkontroll og andre krav innen første halvdel av 2021. Finanstilsynets nyhetsartikkel og rundskriv til risikostyringsforskriften finner du her.