Den nye regnskapsførerloven som trer i kraft fra 1. januar 2023 krever at alle regskapsførerforetak, også de som er organisert som enkeltpersonforetak, må registrere seg i foretaksregisteret. Dette går frem av Prop. 130 L (2021-2022) s. 23. «Etter departementets vurdering bør regnskapsførere som skal drive regnskapsføring i eget navn, ha plikt til å registrere enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret. Departementet viser til at registrering i Foretaksregisteret vil bidra til å klargjøre ansvarsforhold knyttet til regnskapsføringen. En registreringsplikt vil videre bidra til åpenhet om regnskapsføringen og at den drives i ordnede former. Departementet foreslår på denne bakgrunn at en autorisert regnskapsfører som skal drive regnskapsføring i eget navn, skal registrere enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret. Det vises til lovforslaget § 1-2 fjerde ledd bokstav b.»

Dette medfører en kostnad på kr 2 250 for registrering i Foretaksregisteret for de foretakene som nå får en registreringsplikt. I tillegg har Foretaksregisteret et gebyr på kr 1 440 ved navneendring. En navneendring på foretaket før registrering i Foretaksregisteret kan spare en for navneendringsgebyret. Prisene gjelder for elektronisk registrering og endring og er hentet fra prisliste over gebyrer for registrering og tinglysing gjeldende fra og med 1. januar 2022. Det tas derfor forbehold om at endringer i prisene.

Det stilles ikke lenger krav om å bruke betegnelsen «autorisert regnskapsførerselskap» i forbindelse med byrånavnet, det følger av forarbeidene, Prop. 130 L (2021-2022) s. 21. «Departementet mener at det ikke er behov for å stille krav om at selskaper som er godkjent etter loven bruker betegnelsen «autorisert regnskapsførerselskap» i tilknytning til navnet, og foreslår at juridiske personer som er gitt godkjenning til å drive ekstern regnskapsføring, benevnes «regnskapsselskap» i loven. I tråd med utvalgets forslag foreslår departementet å benytte betegnelsen «regnskapsforetak» om godkjent regnskapsselskap og statsautoriserte regnskapsfører som driver ekstern regnskapsføring i enkeltpersonforetak. Forslaget innebærer at kravet om å bruke lovens betegnelse i tilknytning til navnet oppheves.»