Forutsetningen for at et foretak er revisjonspliktig, er at det er regnskapspliktig. Aksjeselskaper er regnskapspliktige og derfor revisjonspliktige med mindre foretaket kan unnlate revisjon etter bestemmelsene om terskelverdier i aksjeloven § 7-6, jf. revisorloven § 2-1 annet ledd bokstav a. Øvrige regnskapspliktige foretak er også revisjonspliktige «[…] hvis driftsinntektene av den samlede virksomheten eller foretakets balansesum er lik eller over terskelverdiene fastsatt i medhold av aksjeloven § 7-6, eller gjennomsnittlig antall ansatte utgjør ti årsverk eller mer», jf. revisorloven § 2-1 annet ledd bokstav e. Forannevnte betyr at det er felles terskelverdier for når revisjonsplikt slår inn for blant annet ENK, AS, ANS og DA. 

De nye terskelverdiene er, etter forskriftsendringen pr. 1. mai 2023, som følger:

  • Driftsinntektene fra den samlede virksomheten må være mindre enn 7 millioner (tidligere 6 millioner), eller
  • Selskapets balansesum må være mindre enn 27 millioner (tidligere 23 millioner)

Revisjonsplikten oppstår ikke før påfølgende regnskapsår. Dette betyr at revisjonsplikten først vil oppstå for regnskapsåret etter at f.eks. terskelverdien for balansesummen er oversteget. Dersom en av de nye terskelverdiene overstiges i 2023, vil revisjonsplikten først gjelde fra og med regnskapsåret 2024.

Brønnøysundregistrene har tidligere gitt uttrykk for at det er terskelverdiene ved utgangen av siste regnskapsår som skal legges til grunn for å avgjøre om et foretak er revisjonspliktig. Næringsdepartementet har nå avklart at aksjeselskap skal forholde seg til de til enhver tid gjeldende terskelverdier på tidspunkt for generalforsamlingen som fastsetter årsregnskapet, som avgjør plikten til å velge eller mulighet til å fravelge revisor. Dato for generalforsamling før eller etter 1. mai 2023 blir avgjørende for hvilke terskelverdier som skal legges til grunn.

Dette innebærer at aksjeselskap som i 2022 har driftsinntekter som overskrider gammel terskelverdi på
6 millioner, men som er under terskelverdien på 7 millioner i utgangspunktet har plikt til å velge revisjon fra og med regnskapsåret 2023. Dersom selskapet avholdt generalforsamling der årsregnskapet for 2022 fastsettes før den nye terskelverdien trådte i kraft 1. mai 2023, vil den gamle terskelverdien på 6 millioner gjelde. Aksjeselskapet vil da ha plikt til å velge revisor for 2023. Næringsdepartementet legger likevel til grunn at disse selskapene fra og med 1. mai 2023 kan fravelge revisor for 2023 dersom de øvrige vilkårene i aksjeloven § 7-6 er oppfylt.

Selskap med driftsinntekter mellom 6 og 7 millioner i 2022, som avholder generalforsamling etter 1. mai 2023, kan legge de nye terskelverdiene til grunn. Disse selskapene har dermed ikke plikt til å velge revisjon for 2023.

Aksjeselskap som tidligere har hatt revisjonsplikt og som har driftsinntekter under 7 millioner i 2022, har mulighet til å fravelge revisjon fra og med 1. mai 2023 i samsvar med vilkårene i aksjeloven § 7-6.

Næringsdepartementet har ikke omtalt ENK og ANS/DA i sin fortolkning. Vi antar imidlertid at de samme prinsippene vil gjelde for disse foretakstypene som for aksjeselskap. Hvis årsregnskapet for 2022 ble fastsatt før 1. mai 2023 og 2022-regnskapet viste at en eller flere av de gamle terskelverdiene var oversteget, skulle foretaket fatte vedtak om revisor for 2023-regnskapet. Dersom årsregnskapet for 2022 blir fastsatt etter 1. mai 2023, skal de nye terskelverdiene legges til grunn på årsregnskapet for 2022 hva gjelder spørsmålet om revisjonsplikt for 2023. Foretaket står uansett fritt til etter 1. mai 2023 å fravelge revisor for 2023.

Selskap som ønsker å fravelge revisor må uansett oppfylle sine avtalemessige forpliktelser overfor valgt revisor.

Se Næringsdepartements tolkning: https://www.revisorforeningen.no/contentassets/e9efda4bb83343bdb46a19f109cfb9c2/endring-av-terskelverdier-for-revisjon---svar--781027_1_1.pdf

Se før øvrig Regnskapsregisterets oppdaterte orientering: https://www.brreg.no/nyhet/endring-i-terskelverdiane-for-fraval-av-revisjon-ny-tolkning/

For nystiftede aksjeselskaper gjelder følgende vilkår for fravalg av revisjon:

  • antall ansatte må ikke overstige ti på tidspunkt for generalforsamlingens beslutning, og
  • aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen må være under 23 millioner (endret til
    27 millioner fra 1. mai 2023)

Dette betyr at de nye terskelverdiene likevel vil får virkning for aksjeselskaper som stiftes fra og med 1. mai 2023 ved eventuelt fravalg av revisjon.

Vi har utarbeidet et flytdiagram for vurdering av om et ENK er revisjonspliktig etter de nye terskelverdiene. Flytdiagrammet finner du her: