Innføring av ny revisorlov med virkning fra 2021 har medført endrede terskler for når revisjonsplikten slår inn for bl.a. ENK, ANS og DA. Grensen er nå lik de som gjelder for aksjeselskaper fastsatt i medhold av aksjeloven § 7-6. Dette går frem av (ny) revisorlov § 2-1 bokstav e:

"Følgende foretak er revisjonspliktige:

/---/

e: øvrige regnskapspliktige hvis driftsinntektene av den samlede virksomheten eller foretakets balansesum er lik eller over terskelverdiene fastsatt i medhold av aksjeloven § 7-6, eller gjennomsnittlig antall ansatte utgjør ti årsverk eller mer"

Merk også annet ledd:

"Terskelverdiene i annet ledd bokstav e skal baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår. Viser et årsregnskap driftsinntekter, balansesum eller årsverk som er lik eller over terskelverdiene, skal årsregnskapet for påfølgende regnskapsår revideres. For morforetak gjelder terskelverdiene for konsernet sett som en enhet"

Terskelverdien for driftsinntekter er nå 6 millioner kroner (tidligere 5), og terskelen for balansesummen er på 23 millioner kroner (tidligere 20). Disse er fastsatt i forskrift til aksjeloven og tilsvarer grensene for når revisjonsplikt inntrer for aksjeselskapene.

Revisjonsplikten oppstår ikke før påfølgende regnskapsår, jf. annet ledd, altså for året etter at f.eks. balansesummen er oversteget. Dersom grensen overstiges  i 2020, inntrer revisjonsplikten først for regnskapsåret 2021, med innlevering i 2022.

Revisjonsplikten for små ansvarlige selskaper og kommandittselskaper med flere enn fem deltakere, jf. tidligere revisorlov § 2-1 nr. 2 er opphevet. Dette vil ha betydning for mange mindre ANS/DA i landbruket som tidligere har hatt revisjonsplikt ut fra antallet deltakere.