• Tittelen autorisert regnskapsfører er endret til «statsautorisert regnskapsfører».
   
 • Kravet om at daglig leder i et regnskapsselskap må være autorisert regnskapsfører er opphevet. I stedet har det blitt krav om at en statsautorisert regnskapsfører skal ha ansvar for kvalitetsstyring i regnskapsselskapet.
   
 • Personer med bachelorgrad som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører, skal ha praksis på minst tre år (mot tidligere to år). Personer med mastergrad har fortsatt krav til to års praksis. Det nye praksiskravet gjelder ikke for personer som søker om godkjenning senest 1. januar 2025.
   
 • Kravene til skikkethet har blitt strammet inn. Det skal ikke gis godkjenning til personer som har utvist en adferd som gir grunn til å anta at vedkommende ikke kan utøve yrket på en forsvarlig måte.
   
 • Kravet til antall timer etterutdanning (over tre år) økes fra 77 timer til 80 timer.
   
 • Det har blitt større fleksibilitet når det gjelder fordeling av etterutdanningstimer. Etterutdanning må tas innenfor emnene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett, foretaksrett og regnskapsføring, men det er ikke angitt antall timer innenfor de ulike emnene.
   
 • Regnskapsfører som frivillig gir fra seg godkjenningen, skal få godkjenningen tilbake uten ny prøving av utdanning og praksis. Etterutdannings- og skikkehetskravet må likevel være på plass.
   
 • Ny regnskapsførerlov har større fokus på regnskapsselskapene. Regnskapsforetakene skal ha forsvarlig kvalitetsstyring, og en statsautorisert regnskapsfører skal utpekes som ansvarlig for kvalitetsstyringen.
   
 • Det iføres ikke krav om ansvarsforsikring.
   
 • Regnskapsforetaket skal utpeke en statsautorisert regnskapsfører som er ansvarlig for hvert regnskapsoppdrag.
   
 • Regnskapsfører skal vurdere de interne rutinene hos oppdragsgiver som en sentral utføring av regnskapsoppdraget.
   
 • Dokumentasjon skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. Når eventuelle lovbrudd er tatt opp skriftlig med oppdragsgiver, skal denne kommunikasjonen oppbevares i ti år. 
   
 • Personer som utøver regnskapsvirksomhet gjennom sitt enkeltpersonforetak, må registrere virksomheten i Foretaksregisteret og Regnskapsførerregisteret.