Den 15. november ble det publisert en ny veileder til hvitvaskingsloven, Rundskriv 4/2022, som erstatter den tidligere veilederen, Rundskriv 8/2019. Den nye veilederen har fått et økt omfang enn den tidligere veilederen. I den nye veilederen har regnskapsførere og revisorer blitt lagt til i listen over hvem rundskrivet gjelder for.

Det antas at Rundskriv 15/2019 «Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket» fremdeles gjelder, og at det vil komme en oppdatering av dette rundskrivet.

Den 17 november publiserte Økokrim Nasjonal risikovurdering 2022 der det pekes på at regnskapsførere har en betydelig risiko forbundet med oppdragsutførelse. Her nevnes bl.a. bistand med og/eller gjennomføring av betalingstransaksjoner, fiktiv fakturering og fiktiv lønnsinnrapportering, skatte- og avgiftsunndragelse mv. Mangelfull oppfølging og forståelse hos regnskapsfører av hvordan hvitvasking foregår er trukket frem som kritiske punkter. Økomkrims publikasjon og rapporten kan du finne på okokrim.no.

Fra et tidligere tematilsyn om regnskapsførerbransjens etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, har Finanstilsynet publisert en tilsynsrapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven. Rapporten på 14 sider kan være et godt hjelpemiddel til regnskapsførers antihvitvaskingsarbeid og etterlevelse av lovens plikter.