I denne artikkelen ser vi nærmere på den nye veiledningen fra Landbruksdirektoratet, men først litt om føring av skogfond i regnskapet. Det er kun virksomhetsskogeiere som har bokføringsplikt. Se nærmere nederst i artikkelen om kapitalskogeiere og rapporteringsplikten for disse.

Skogfond er en lovfestet fondsavsetning ved tømmersalg, og skogeier har tilgang til egen skogfondkonto via landbruksdirektoratet.no. Ved tømmeromsetning innbetales skogfondtrekket (4-40% av bruttoverdi) til skogfondkontoen. Dette utføres normalt av tømmeroppkjøper. Anmodning om utbetaling fra skogfondet skal etter reglene sendes kommunen (skogeier kan også registrere tiltakene direkte inne på landbruksdirektoratet.no). Når man avsetter penger til skogfondkontoen er dette en kostnad og når man får penger utbetalt fra skogfondkontoen, er dette en inntekt. Får en penger utbetalt til formål med skattefordel (Skogfondforskriften § 11), er det kun 15 % som kommer til beskatning. Resten, 85%, er å anses som en skattefri inntekt. I regnskapet gjøres dette i praksis ved at avsetning ved salg og utgiftene til investeringen fradragsføres i sin helhet, mens tilskudd og utbetalt skogfond føres til inntekt gjennom året. I forbindelse med årsoppgjøret må en se av årsoppgaven hva skogfondmidlene er frigitt til, og påse at kun 15 % av midler utbetalt til formål med skattefordel føres til inntekt.

For skattyter er innestående skogfond ingen skattemessig fordring og skal følgelig heller ikke inn i regnskapets balanse. Likevel vil vi på det sterkeste anbefale at skogfondkontoen tas med som en hjelpekonto i regnskapet hvor en registrerer alle bevegelser gjennom året. I Duett har en valgt konto 1590.3 Skogfondkonto til dette. Dennes motkonto for å unngå påvirkning av balansen, er konto 1599.3 Skogfondskonto (motpost til 1590.3). Ved korrekt føring av skogfondet overføres alle bevegelser hit. Avstem konto 1590.3 Skogfondkontoen mot Kontoutskrift skogfond.

  • Påse at du har fått med deg alle bilag gjennom året og at saldo pr 31. desember stemmer.
  • Når det gjelder tilskudd innbetalt til skogfondkonto er det i mange tilfeller opplysninger som kun fremkommer på årsoppgaven, og føring i regnskapet må føres ut fra gitte opplysninger i kontoutskriften.

Tidligere har man hatt en betydelig spesifikasjon vedrørende skogfond og tilskudd som har gått inn på Skogfondkontoen i «RF-1177 Landbruk». Selv om dette skjemaet nå er borte skal en oppgi tilsvarende informasjon i ny skattemelding med næringsspesifikasjon. Føringen av skogfond i regnskapet skal utføres slik som tidligere. Vi kjenner ikke til at det kreves noen endring i selve bokføringen. Mer om føring av skogfond mv. fremgår av kontoplanen, rettledning i regnskapssystemet du benytter, eller boka «Posteringsnøkler».

               

Eksemplet under viser hvordan rettledning ser ut når en har mottatt kr 6 080 i tilskudd og samtidig fått utbetalt kr 15 200 til dekning av ungskogpleie.

 Utbetaling til dekning av ungskogpleie                 kr 15 200

-Mottatt offentlig tilskudd                                          kr   6 080

=Grunnlag for beregning av skattefordel              kr   9 120

Skattefri del av brukte skogfondmidler 85%        kr   7 752

Når det står i punktene 5. og 6. over at de «Beregnes automatisk i skattemeldingen» er dette myntet på skattytere som foretar utfylling direkte på skatteetaten.no. For skattytere som benytter regnskapssystemer, blir føring av skogfondmidler utbetalt med og uten skattefordel som tidligere.

Da det i årets kontoutskrift er påført bokstaver, uten at tegnforklaringen følger med, har vi satt inn tidligere års tegnforklaring her, slik at man vet hva det henvises til.

Som nevnt innledningsvis omfattes skogeiere som faller utenfor virksomhetsbegrepet («kapitalskogeiere») kun av en forenklet rapporteringsplikt, og kan foreta innrapportering direkte på skattemeldingen, under kortet «Skog med kapitalinntekter uten skogdrift». Også for disse skogeierne er det viktig at rapporteringen av skogfond blir riktig slik at de får med seg skattefordelen ved bruk av skogfond. Det er verdt å merke seg at for skogeiere som ikke er merverdiavgiftsregistrert, skal merverdiavgiftsutgifter dekket med skogfond, inngå under «Utbetalinger fra skogfond til formål med skattefordel». Kapitalskogeiere finner ytterligere rettledning på Skogkurs.no og «Hjelpeskjema til skattemeldingen 2022».

Kilde: Tabeller er hentet fra kontoutdrag skogfond 2022 og 2019 publisert av Lanbruksdirektoratet .