Flere har kontaktet oss i løpet av sommeren og høsten av både regnskapsførere og samdriftsdeltakere der Skatteetaten varslet endring av samdriftsdeltakers fastsetting og hevdet grunnlaget for jordbruksfradrag var for høyt. Flere fikk med dette redusert jordbruksfradraget og økt skattebelastning for inntektsåret 2021.

I Skatte ABC 2022 «Jordbruk – jordbruksfradrag» pkt. 2.3.3 Samdrift på samme driftsenhet er ordlyden tydelig: «Driver flere skattytere jordbruks- og/eller hagebruksvirksomhet sammen på samme driftsenhet (selskap med deltakerfastsetting), skal de til sammen bare ha ett jordbruksfradrag med maksimumsgrense på kr 195 000. De skal dele fradraget i samme forhold som de deler nettoinntekten.». Dersom en driver en felles virksomhet, eksempelvis et samdriftsfjøs, vil en i slike tilfeller måtte dele produksjonsenhetens jordbruksfradrag oppad maksimumsgrensen mellom samdriftsdeltakerne.

Men «I et selskap med deltakerfastsetting hvor deltakerne deltar med hver sin jordbrukseiendom som drives av selskapet (samdrift), vil hver av eiendommene være en driftsenhet hvis vilkårene for den enkelte eiendommen er oppfylt.» står det avslutningsvis under pkt. 2.3.4 Hva er en driftsenhet i ABC-en. Der samdriftsdeltakerne leier ut sine driftsenheter til samdrifta, og ellers ville ha oppfylt vilkårene for jordbruksfradraget, vil hver og en av deltakerne ha anledning til å kreve hvert sitt fradrag oppad maksimumsgrensen på kr. 195 000. De slipper å dele jordbruksfradrag i slike tilfeller, og dette hadde ikke Skatteetaten lagt til grunn i varslene om endring av fastsetting som ble sendt ut til samdriftsdeltakerne.

Skatteetaten har beklaget i en skriftlig henvendelse til oss og ber skattyterne se bort i fra de mottatte varslene. De bemerker samtidig at det kan være at noen av varslene blir eller har blitt effektuert, hvilket medfører at en må klage på endringen av fastsettingen for inntektsåret 2021.