Jus i landbruket

  • Tips en venn om denne siden

"Jus i landbruket" er samling av artikler som omhandler diverse juridiske problemstillinger du som bonde og grunneier ofte kommer borti.

Vi har valgt å gruppere artikkelene i følgende hovedkategorier (klikk for å hoppe direkte til aktuell kategori):

Andre avgifter - Arbeidskraft - Arv - Arveavgift - Boplikt - Eiendomsrett, grunneierinteresser og rettigheter over fremmed grunn - Ekspropiasjon og ekspropiasjonserstatning - Erstatning - Ekteskap og samliv - Forsikring - Forvaltning - Friluft - Gjeld - Gjerder - Godtroererverv - Habilitet - Hund - Jordleie - Kausjon - Kjøpsavtaler - Konsesjon - Kvoteleie - Merverdiavgift - Naborett - Odel og åsete - Overdragelse av eiendom - Pensjon og trygd mv. - Regnskap - Selskaper i landbruket og organisasjonsform - SkattSkifte - Strøm - Tomtefeste - Tinglysning - Veirett og veitrafikk

Andre avgifter
Dokumentavgift
Dokumentavgift ved prisavslag

Arbeidskraft
Arbeidstaker- oppdragstaker
Sesongarbeidere
Utenlandske arbeidere

Arv
Betaling av arveavgift dersom en hjelper barna økonomisk under utdanning
Dokumentavgift
Kan jeg gi vekk gården mens jeg lever, eller gjennom testament når jeg dør?
Oppskrivning i uskifte
Åsetesfradrag for uskiftebo

Arveavgift
Betaling av arveavgift dersom en hjelper barna økonomisk under utdanning
Dokumentavgift
Overdragelese av gårdsbruk - etteroppgjør

Boplikt
Lovfestet boplikt

Eiendomsrett, grunneierinteresser og rettigheter over fremmed grunn
Byggverk på fremmed grunn
Eiendomsgrense i sjø
Flomsikring- eiendomsrett og begrensninger i eierrådighet
Flytting og endring av kabel - ansvar for betaling
Grunneigarinteresser ved vindkraftutbygging
Går eiendomsretten til fraskilt tomt ut i tilgrensende vassdrag?
Hytteeiers parkering ved privat vei eller tun
Krav til avtale for vann- og avløpsanlegg i hyttefelt.
Personlig servitutt
Realservitutt vs. personlig servitutt
Rettigheter i skog (servitutt)
Pilgrimsled

Ekspropriasjon og ekspropriasjonserstatning
Betinget skattefritak ved ufrivillig salg av tomteområde
Ekspropiasjon av dyrka jord
Erstatning for bruksrett til antennemaster

Erstatning
Ansvar ved merking av sti
Erstatning for bruksrett til antennemaster
Erstatningsansvar ved forårsakelse av strømbrudd
Jordleie og kommunens anlegg av vann/kloakkledninger
Strømgjerde i vinden

Ekteskap og samliv
Samlivsbrudd
Særeie

Forsikring
Yrkesskadeforsikring
Yrkesskadeforsikring/ Yrkesskadetrygd

Forvaltning
Habilitet ved forvaltningsvedtak
Hvor høyt gebyr kan kommunen ta for å behandle søknaden din?
Klage over enkeltvedtak

Friluft
Ansvar ved merking av sti
Avvikling av sykkelløp etter Friluftsloven
Ferdsel etter friluftsloven
Gangvei over landbrukseiendom
Hest og allemannsrett etter friluftsloven
Segway og elsykler tillatt på private gårds og skogsveier?

Gjeld
Personlig konkurs

Gjerder
Er jeg pliktig til å holde gamle gjerder vedlike etter at jeg har lagt ned husdyrholdet?
Kan den som har ein vegrett krevja gjerdeskjønn etter grannegjerdelova?
Piggtråd gjerder

Godtroerverv
Pilgrimsled

Habilitet
Habilitet ved forvaltningsvedtak

Hund
Løse hunder - et problem for noen!

Jordleie
Jordleie og kommunens anlegg av vann/kloakkledninger

Kausjon
Kausjonsansvar

Kjøpsavtaler
Dokumentavgift ved prisavslag
Erstatning i kontraktsforhold
Heving av traktorkjøp
Kjøpsloven § 25
Kjøp av strøm
Må jeg godta omlevering, eller kan jeg fastholde kravet om heving?
Plagsomme telefonselgere
Prisavslag etter kjøpsavtalen ved kjøp av traktor
Prisavslag ved kjøp av traktor
Reklamasjon, retting og omlevering ved kjøp av traktor

Konsesjon
Konsesjonsplikt ved salg av småbruk?

Kvoteleie
Kvoteleie

Merverdiavgift
Bruk av gamle hus i virksomhet
Inngående avgift knyttet til snøscooter og ATV
Korrigert oppgave for merverdiavgift
Merverdiavgift ved salg av jakt- og fiskerett
Moms på hytteutleie
Næringsbil
Overdragelse og justeringsreglene i moms-loven
Utleie av næringslokaler - frivillig registrering i merverdiavgiftsregisteret
Utleie til momskompensasjonsberettiget virksomhet
Uttak av traktor til privat bruk

Naborett
Byggverk på fremmed grunn
Føring av overflate- og dreneringsvann inn på naboens grunn
Nattarbeid
Vegvesenets ansvar for overflatevann fra tiltak langs vei
Vedproduksjon- en ulempe?

Odel og åsete
Fraskrivelse av odelsrett eller løsningsrett
Generasjonsskifte
Kan jeg forhindre at min eiendom blir odelsjord?
Når er en eiendom odelsjord – forholdet til naturreservat
Odelsfrihet
Odelskretsen
Odelsloven § 2 og omdisponering
Overdragelse av gårdsbruk - etteroppgjør
Åsetesbegrepet

Overdragelse av eiendom
Hvordan beregner man prisen på en landbrukseiendom?
Kan jeg gi vekk gården mens jeg lever, eller gjennom testament når jeg dør?
Lovfestet boplikt
Overdraglese av gårdsbruk - etteroppgjør
Særeie
Åsetesbegrepet
Åsetesfradrag for uskiftebo

Pensjon og trygd m.v.
Beregning av foreldrepenger
Har vi rett på fleksibel alderspensjon fra fylte 62 år?
Ny uføretrygd
Svangerskapspenger
Yrkesskadeforsikring /Yrkesskadetrygd

Regnskap
A-ordninga
Økonomisk ansvar ved for seint innsendte regnskaper

Selskaper i landbruket- organisasjonsform
Aksjeselskap i landbruket
Enkel overgang fra BA til SA
Valg av organisasjonsform
Vedtektsendringer i lag og økonomiske foreninger
Etterbetalingsfond

Skatt
A-ordninga
Bruk av gamle hus i virksomhet
Betinget skattefritak ved ufrivillig salg av tomteområde
Eigedomsskatt
Eiendomsskatt(våningshus)
Eiendomsskatt verdsetting
Fradragsnekt ved kontantbetaling
Fradragsrett for studietur
Korleis skal vinsten ved sal av festetomt skatteleggast?
Næringsbil
Oppskrivning i uskifte
Overdraglese av gårdsbruk - etteroppgjør
Skatteloven § 9-7 nr. 6
Skatteloven § 9-13
Traktor som gave- skattekonsekvenser
Utenlandske arbeidere
Uttak av traktor til privat bruk
Åsetesbegrepet

Skifte
Kan jeg gi vekk gården mens jeg lever, eller gjennom testament når jeg dør?
Åsetesfradrag for uskiftebo
Oppskrivning i uskifte

Strøm
Flytting og endring av kabel - ansvar for betaling
Levering av strøm
Strømgjerde i vinden

Tomtefeste
Forlengelse av festeforhold
Korleis skal vinsten ved sal av festetomt skatteleggast?
Krav til avtale for vann- og avløpsanlegg i hyttefelt
Regulering av festeavgift
Tomtefeste - regulering av festeavgift
Tomtefeste og landbruksunntaket

Tinglysning
Bolig på fremmes grunn - tinglysning
Dokumentavgift
Rettsvern, tinglysing og god tru

Veirett og veitrafikk
Beltebruk
Kan den som har ein vegrett krevja gjerdeskjønn etter grannegjerdelova?
Vegrett
Vegvesenets ansvar for overflatevann fra tiltak langs vei
Veirett til nabo

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere