Naturskadeerstatning

  • Tips en venn om denne siden

Flom Buskerud 2013

Når elver og vassdrag går over sine bredder og gir oversvømmelser, kan det gi skader på eiendom, jordbruksarealer og avlinger. Da er det viktig at du melder fra raskt.

Statens naturskadefond dekker skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom alminnelig privat forsikringsordning som veier, bruer og jord- og skogbruksarealer. Det kan også gis erstatning til avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlige ordningen kommer i inngrep. 

Hvordan skal jeg melde fra?

Hvis grunneieren skal søke dekning fra Statens naturskadefond for skade som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning, må han eller hun melde fra til lensmannen innen tre måneder etter skadetidspunktet, og helst så fort som mulig.  Dette er meget viktig. Taksten fastsettes ved skjønn som styres av lensmannen.

Hvis grunneieren skal kreve en skade dekket av forsikringsselskapet, må han sende et skademeldingsskjema, eller på annen måte melde fra til selskapet. Dette må også gjøres så fort som mulig.

Dokumentasjon av skadene, hva gjør jeg?

Dokumenter skaden: Fotografer/film og beskriv situasjonen slik at man har dokumentasjon på hvordan skaden er og utvikler seg. Dette gjelder både naturskade og avlingsskade. Noter datoer og nedbørsmengder og eventuelle tiltak som er gjort for å begrense skadene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere