Lederkonferansen 2016

  • Tips en venn om denne siden

Her finner du program og dokumenter til Lederkonferansen 21.-22.september 2016.

Onsdag 21. september

Tid

 

09.30

Oppmøte, registrering og kaffe/rundstykker

10.00

Åpning av konferansen
v/Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag

10.10

Bondelagets arbeid fram mot ny jordbruksmelding og valget i 2017
v/Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
Diskusjon

11.30

Pause

11.50

Diskusjon fortsetter

13.00

Lunsj

14.00

Hva skjer med nasjonalstaten og hvor befinner norsk landbruk seg i liberalismens tid? Hvor stor nasjonal uavhengighet har vi?
v/ Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

EUs mjølkeproduksjon i krise
v/ Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse

Diskusjon og oppsummering

15.30

Pause

16.00

Bondelagets arbeid fram mot ny jordbruksmelding og valget i 2017
Diskusjon fortsetter

17.30

Møteslutt

19.00

Middag

 

Torsdag 22. september

Tid

 

08.30

Innledning til argumentasjonstrening
v/ Hans Frode Asmyhr, Partner,
Panor Public Affairs AS

09.00Argumentasjonstrening i grupper: Vi forbereder oss på nye slag om
landbrukspolitikken

Temaer:
1. Trygg mat/god dyrevelferd
2. Markedsbalansering
3. Eiendomsregelverket
4. Klima og matproduksjon

10.00

Pause med utsjekk

10.30

Argumentasjonstrening i grupper forts.

11.30

Lunsj og avslutning av lederkonferansen

12.30

Samling for styret, fylkesledere og ansatte i Norges Bondelag:
Organisasjonsmessig arbeid med følgende temaer (ikke endelig):
- Endringer i Innovasjon Norge
- Regionreformen og endringer i fylkesstrukturen
- Norges Bondelags medlemsfordeler på forsikringsområdet

15.00

Avslutning

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere